Le conseil communal

Gary Diderich est né le 10 octobre 1982 à Esch-sur-Alzette.

Après de longues années militantes dans différents mouvements environnementaux, pacifistes et altermondialistes, il s’est porté candidat pour déi Lénk pour la première fois aux élections nationales de 2009. En 2011, il a été élu membre du conseil communal de Differdange pour déi Lénk.

Gary Diderich a fait ses études en philosophie à l’Université du Luxembourg, et il est actuellement administrateur-délégué de 4motion a.s.b.l – education for social change – ainsi que président de European Peer Training Organisation (EPTO).


Les actualités du conseil

15 Mai 2019
Motion unanime en faveur du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires

Dans la séance publique du conseil communal de Differdange du 15 mai 2019 le conseiller Gary Diderich de « déi Lénk » a déposé une motion quant à l’adhésion de la Ville de Differdange à «l’ Appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires ». déi Lénk a pris cette initiative au vu des marches pour la paix dans beaucoup de pays et également au Luxembourg et de la lettre ouverte adressée par l’association “Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg (FriSol)” aux communes luxembourgeoises appelant à soutenir l’appel de l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). La Commune de Roeser a été la première à adopter une telle motion. Rappelons que l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2017. Après Roeser ce sont les conseillers d’Esch et de Sanem de « déi Lénk » qui ont également déposé une motion dans ce sens. Les conseils communaux de Differdange, de Sanem et de Esch ont adopté la motion d’adhésion unanimement.

Plus d'informations
25 Jan 2018
Stellungnam vun déi Lénk Déifferdeng zum Koalitiounsaccord

Ech ginn elo net méi op déi méi allgemeng Plattitüden an déi ee par rapport zu esou engem Koalitiounsaccord scheinbar mëscht. Ech well just drop opmierksam maachen dass hei verschidde Vertrieder no méi konkrete richtungsweisende Projete froen a selwer awer keng nennen. Ech denken awer och dass et nëmme bedéngt de Moment ass fir den eegene Koalitiounsaccord virzestellen, dofir maachen ech dat nëmmen deelweis do wou ech Usätz kritiséieren oder als ze vague empfannen.

Plus d'informations
23 Jan 2018
Stellungnam zum Budget 2018

De Budget 2018 setzt nei Akzenter an der Chancëgläichheet an an der Ökologie, a mécht et méiglech, endlech dat néidegt Personal anzestellen a wichtege Beräicher wéi Kannerbetreiung, Bamfleeg an an der Administratioun, nodeems dës jorelaang ënnerbesat waren. Doduerch gi souwuel d’Aarbechtsbedéngunge vun den Ugestallten, wéi och d’Qualitéit vum Service un de BiergerInnen verbessert.

Plus d'informations
11 Jan 2018
D’Budgetsried vum Gary Diderich

Och vun mer als Vertrieder vun déi Lénk een Merci un all déi wou um Budget an iwwert d’Joeren am Sënn vum Bierger schaffen an een qualitativen Service public garantéieren. Et ass positiv dass d’Scholdelach vun der Gemeng méi transparent ginn ass an net méi mat der ligne de crédit gespillt gëtt. Dass trotzdeem d’Verscholdung pro Kapp net eropgaangen, mee erof gaangen ass , weist dass finanziell gesinn d’Situatioun vun der Gemeng duerchaus gesond ass. Mee, bei den Erklärungen firwat dat esou ass, ass et mer wichteg méi an den Detail ze goen wéi just Stéchwierder opzelëschten, well et ass wichteg ze verstoen fir kënnen ze transforméieren an méi wéi Gestionnairespolitik ze maachen.

Plus d'informations
26 Juil 2017
Nouveaux subsides pour rénovation de façades

Sous le lien suivant vous pouvez trouver le nouveau réglement sur les subsides communales pour la rénovation de façades, surtout pour les maisons qui vont être prochainement protégé par le PAG afin de valoriser et garder le patrimoine architecturale de Differdange, ces subsides ont été revus considérablement à la hausse: Reglement Communal de subventions pour […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found