Le conseil communal

Gary Diderich est né le 10 octobre 1982 à Esch-sur-Alzette.

Après de longues années militantes dans différents mouvements environnementaux, pacifistes et altermondialistes, il s’est porté candidat pour déi Lénk pour la première fois aux élections nationales de 2009. En 2011, il a été élu membre du conseil communal de Differdange pour déi Lénk.

Gary Diderich a fait ses études en philosophie à l’Université du Luxembourg, et il est actuellement administrateur-délégué de 4motion a.s.b.l – education for social change – ainsi que président de European Peer Training Organisation (EPTO).


Les actualités du conseil

22 Jul 2019
déi Lénk Déifferdeng spricht sich gegen eine Zwei-Klassen Sozialhilfe aus!

Der Differdinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung vum 5. Juni 2019 einstimmig dem Vorschlag der déi Gréng-CSV Koalition zugestimmt um die « Allocation de Solidarité » nach einer neuen Reglementierung zu vergeben. Die Hauptveränderung besteht darin, dass die Höhe dieser sozialen Beihilfe an die staatliche « Allocation de solidarité » gebunden wird um so den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Der […]

Plus d'informations
25 Jan 2018
Stellungnam vun déi Lénk Déifferdeng zum Koalitiounsaccord

Ech ginn elo net méi op déi méi allgemeng Plattitüden an déi ee par rapport zu esou engem Koalitiounsaccord scheinbar mëscht. Ech well just drop opmierksam maachen dass hei verschidde Vertrieder no méi konkrete richtungsweisende Projete froen a selwer awer keng nennen. Ech denken awer och dass et nëmme bedéngt de Moment ass fir den eegene Koalitiounsaccord virzestellen, dofir maachen ech dat nëmmen deelweis do wou ech Usätz kritiséieren oder als ze vague empfannen.

Plus d'informations
23 Jan 2018
Stellungnam zum Budget 2018

De Budget 2018 setzt nei Akzenter an der Chancëgläichheet an an der Ökologie, a mécht et méiglech, endlech dat néidegt Personal anzestellen a wichtege Beräicher wéi Kannerbetreiung, Bamfleeg an an der Administratioun, nodeems dës jorelaang ënnerbesat waren. Doduerch gi souwuel d’Aarbechtsbedéngunge vun den Ugestallten, wéi och d’Qualitéit vum Service un de BiergerInnen verbessert.

Plus d'informations
26 Oct 2016
Nicloushaus – Wer macht hier Polemik!?

Ich gehe hier auf einige Fehler in einem rezenten Tageblatt Artikel ein, bei dem jeder sich fragen kann ob verschiedene Artikel durch Telefonanruf von Politikern diktiert werden. Bei diesem Artikel scheinen offenbar keine Quellen gefragt worden zu sein. Außerdem liest er sich wie eine Richtigstellung von einem Artikel der….. in einer anderen Zeitung erschien und […]

Plus d'informations
22 Aug 2016
Für die Offenlegung der Besitztümer der Kirchenfabriken und für die finanzielle Autonomie der Gemeinden gegenüber jeglicher Religion

Pressemitteilung: die Gemeinderäte von déi Lénk stellen fest, – dass der Ministerrat am 29.Juli eine Gesetzesvorlage angenommen hat, welche zum Ziel hat, das napoleonische Dekret vom 30. Dezember 1809 über die Kirchenfabriken abzuschaffen, die Vermögenswerte der 285 bestehenden Kirchenfabriken in die Hände eines “Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique” zu übertragen, welcher vom […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found