Akutelles vun der Sektioun Déifferdeng.
logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe