Fir eng demokratesch Erneierung.

Léiw Péitenger, Rollenger a Rodanger

version française en bas

Léiw AwunnerInnen an Awunner vun der Gemeng Péiteng

déi Lénk Péiteng wëll eng demokratesch Erneierung an eiser Gemeng. Mir si mëtten an den Diskussiounen iwwert eise Programm. Villes muss ugepaakt ginn. Mir hu Propositiounen ausgeschafft, déi mir och verëffentlecht hunn. Virun allem awer wëlle mir Är Meenung zu dësen Iddien héieren.

déi Lénk huet sech fir d‘Gemengerotswalen ee Slogan ginn: „d’Leit staark maachen“ An dësem Sënn wëlle mir nei Weeër goen. Mir trieden un eis MatbiergerInnen erun, fir an engem participativen Diskussiounsprozess eise Wahlprogramm fäerdeg ze schreiwen. Zu dësem Zweck hu mir dës Facebook Säit an d’Netz gestallt, an dir kënnt eis och iwwer Email erreechen: info.petange@dei-lenk.lu

Dat heescht awer net, datt mir an de sozialen Netzwierker steril Diskussioune féiere wëllen, déi näischt am Alldagsliewe vun de Mënschen änneren. De Géigendeel ass de Fall! Mir wëllen an de Gemengerot fir eis Gemeng matzegestalten am Interessi vun all de BiergerInnen. Bei alle wichtegen Decisiounen a Stellungname wëlle mir awer d‘Meenung net nëmme vun all eise Memberen, mä doriwwer eraus vun all de betraffene BiergerInnen anhuelen an an den Entscheedungsprozess afléisse loossen.

déi Lénk sinn net déi gewielte Leit do uewen, déi Lénk si mir all!

Dës Approche kann d‘politesch Gewunnechten an eiser Gemeng nohalteg veränneren. Dat klappt awer nëmme wann Dir matmaacht! Dir wësst am beschte wéi an de nächste Joren d‘Akzenter an eiser Gemeng an Ärem Interessi an am Interessi vun Äre Kanner gesat solle ginn. Zesumme mat Iech kann déi Lénk fir eng sozial, ekologesch an demokratesch Erneierung antrieden, déi d‘Liewensqualitéit vun all de BiergerInnen erhéicht.

Fir all Iddi oder Fro sti mir gären zu Ärer Verfügung. Zéckt net Kontakt mat eis opzehuelen! Besonnesch freeë géife mir eis iwwert Ärt aktiv Matmaachen!

déi Lénk Péiteng
________________________________________________________________________________

Chers concitoyen(ne)s de Pétange, Lamadelaine et Rodange

déi Lénk Pétange s’engage pour un renouveau démocratique dans notre commune. Nous sommes en train de mener une discussion approfondie sur notre programme. Beaucoup de sujets doivent être abordés en parallèle. Nous avons élaboré des propositions que nous avons déjà publiées. Cependant, il est essentiel pour nous d’entendre vos opinions au sujet de ces idées.

déi Lénk a adopté comme slogan pour les élections communales: « d’Leit staark maachen» Dans cette logique, nous voulons sortir des chemins battus. Nous interpellons nos concitoyen(ne)s pour finaliser le programme électoral ensemble avec nous dans une logique participative et de codécisions.

À cette fin, nous avons mis en ligne cette page Facebook, et vous pouvez nous joindre par courriel: info.petange@dei-lenk.lu

Cela ne signifie pas que nous voulons mener sur les réseaux sociaux des discussions stériles, qui ne changent rien à la vie des gens. Le contraire est vrai ! Nous voulons être élus au conseil communal, afin de nous investir dans la gestion de la commune dans l’intérêt de tous les citoyen(ne)s. Cependant, pour toutes les décisions et prises de position importantes, nous voulons consulter non seulement nos propres membres, mais avant tout tou(te)s les citoyen(ne)s concerné(e)s afin de les faire participer au processus décisionnel.

Entre les élu(e)s de déi Lénk et les citoyen(ne)s il n’existe pas de fossé, nous tous sommes déi Lénk!

Cette approche peut changer profondément les pratiques politiques dans notre commune. Mais à une condition : vous devriez participer ! Personne ne sait mieux que vous comment fixer les priorités dans notre commune au cours des prochaines années dans votre propre intérêt et dans celui de vos enfants. Ensemble avec vous, déi Lénk peut s’engager pour un renouveau social, écologique et démocratique, qui améliorera la qualité de vie de tou(te)s les citoyen(ne)s.

Nous sommes à votre disposition pour toute idée ou question. N’hésitez pas à nous contacter! Une participation active de votre part nous ferait particulièrement plaisir !

déi Lénk Pétange

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe