Eis KandidatInnen fir d’Gemengenwahlen 2017.

déi Lénk trieden dëst Joer fir d’éischt zu Péiteng mat enger Lëscht bei de Gemengewahlen un.

Eis KandidatInnen:

1) Sonia Da Silva Neves, 40, déléguée syndicale, Rodange, portugaise

2) Davy Ortis, 26 éducateur, personnal trainer, Pétange, luxembourgeois

3) Muller Ben, 19, étudiant, Lamadelaine, luxembourgeois

4) Da Costa Mélanie, 19 étudiante, Lamadelaine, luxembourgeoise

5) Dahm do Rosario Antonia, 48, déléguée syndicale, Rodange, cap-verdienne

6) Fernandes Jaime, 46, mécanicien, Pétange, cap-verdien

7) Gomes Barros Odette, 42, ouvrière communale, Petange, portugais

8) Hutzli Nicole, 56, femme au foyer, Lamadelaine, suisse

9) Kreins Damien, 20, étudiant, Pétange, luxembourgeois

10) Meyers Camille, 64, retraité, Petange, luxembourgeois

11) Micarelli Yvan, 20, étudiant, Rodange, luxembourgeois

12) Moretti Paolo, 51, Retraité, Lamadelaine, italien

13) Neves Cristina, 42, employé privé, Lamadelaine, luxembourgeoise

14) Ricci Michel, 38, éducateur, Pétange, luxembourgeois

15) Wagner Ronny, 44, employé de l’Etat, Pétange, luxembourgeois

16) Thiry Alexandre, 50, facteur PTT, Pétange, luxembourgeois

17) Valentin Alexandra, 50, Aide-éducatrice, Pétange, luxembourgeoise

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe