Fir eng sozial an ekologesch Gemeng (Zeitung Oktober 2017).

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe