D’Schëttermarjal onbedéngt schützen!

version française en bas

D’Schëttermarjal um Kierchbierg däerf op kee Fall bebaut ginn, och net zu 40%!

Dat hunn déi Lénk schonn am Stater Gemengerot bei der PAG-Diskussioun am Abrëll däitlech gemaach. Et ass verkéierstechnesch net akzeptabel, dass zu deene ville Leit, déi elo schonn an deenen 2 klenge Stéchstroosse wunnen, déi dohi féieren, nach méi ewéi 400 Wunnenge solle bäi kommen. Virun allem awer ass d’Schëttermarjal e reegelrecht Naturreservat mat seelenen Planzen an Déieren. Dovu konnten déi Kandidatinnen a Kandidaten vun déi Lénk, déi doduerch geféiert goufen, sech iwwerzeegen. Et ass onverständlech, dass d’Etüd vum Oekobüro keng Awänn géint eng Bebauung huet an déi Gréng am Schäffen- a Gemengerot domat d’accord sinn.

Deen Dossier muss vum neie Gemengerot nom 8.Oktober erëm op gemaach ginn!

______________________________________________________________________________

Il faut absolument protéger le Schëttermarjal !

Il faut péserver le “Schëttermarjal” de toute construction!

déi Lénk ont déjà défendu cette position lors des débats au conseil municipal à l’occasion du nouveau plan d’aménagement général de la Ville. C’est inacceptable du point vue de l’accès du trafic, puisque ce promontoire n’est desservi que par deux petites rues déjà très peuplées. Mais il faut surtout savoir que le Schëttermarjal est une véritable réserve naturelle peuplée d’espèces végétales et animales rares. Les candidates et candidats de déi Lénk qui l’ont visité ont pu s’en rendre compte. Il est incompréhensible que l’étude de l’Oekobüro ne se soit pas exprimé contre toute construction sur ce site et que les Verts siègeant au collège échevinal et au conseil communal aient donné leur accord.

C’est un dossier qui devra certainement être rouvert après les élections du 8 octobre!

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe