E wonnerschéinen Tram – mat Chaufferen no beim Mindestloun.

lundi, 04 décembre 2017 

E wonnerschéinen Tram – mat Chaufferen no beim Mindestloun 

Den 10. Dezember gëtt deen 1. Deel vum Tram-Parcours a Betrib geholl. Sou wéi dat fir Lëtzebuerg Usus ass, soll deen Dag wou d’Leit fir d’éischt dat Superequipement kënne benotzen,  e grousst Fest gefeiert ginn. Mee dee neie, wonnerschéinen Tram gëtt vu Chauffere gefuer, déi knapps iwwert dem Mindestloun bezuelt ginn an deenen hir Amplitude bis zu 13 Stonne pro Dag bedréit. Si schaffen also zu nach méi schlechte Konditiounen wéi déi privat Buschaufferen.  Wann e weess, dass et sech zu engem groussen Deel ëm Frontalieren handelt, mat minimum 1 bis 2 Stonnen Hin- a Réckrees, kann een dovun ausgoen, dass deene Leit nach just 9 Stonnen, inklusiv Schlofen, fir hiert Privatliewe bleiwen. Eréischt zanter kuerzem ass d’Direktioun mat Kollektivvertragsverhandlunge beoptragt ginn.

Dëse soziale Schlamassel ass drop zréckzeféieren, dass d’Luxtram S.A., déi wuel zu 1/3 der Gemeng Lëtzebuerg an zu 2/3 dem Staat gehéiert, awer eng privatrechtlech Gesellschaft ass, déi hiert Personal mat privaten Arbechtskontrakter astellt.

déi Lénk haten dee soziale Réckschrëtt virausgesinn, wéi Mëtt 2014 d’Tramsgesetz an der Chamber an den Tramsprojet am Gemengerot gestëmmt goufen. Am Gemengerot hate si eng Motioun abruecht, déi verlaangt huet, dass de Stater Busservice den Tram sollt exploitéieren an dass der Privatiséierung an der Desintegratioun vum ëffentlechen Transportsystem an der Stad d’Dir net sollt opgemaach ginn. De lénke Conseiller Guy Foetz hat am Gemengerot vum 14. Juli gewarnt: “D’Tramspersonal wäert op privatrechtlecher Basis zu manner gudden Aarbechtsbedingungen a wahrscheinlech zum Mindestloun oder e besschen driwwer agestallt ginn. Et wäert sech domat weider a Richtung Ofbau vum ëffentlechen Déngscht a Privatiséierung vum Personal beweegt ginn. Mir stelle fest, dass déi Gréng déi Politik mat der DP zesumme virun dreiwen.D’Privatiséierung vum ëffentlechen Déngscht ass e fundamentaalt Element vun der neoliberaler Politik. Et geet drëm, de Leit méi schwéier Aarbechtsbedingungen a manner Loun ze imposéieren. Mir gesinn, zu wat déi liberal Ausriichtung féiert: Ëmmer méi Leit liewen um Minimum, de Mëttelstand gëtt ofgebaut an de Räichtum konzentréiert sech an ëmmer manner Hänn. E Buschauffer, deen – wéi dat an der Stad Lëtzebuerg de Fall ass – uerdentlech verdéngt, ass deene Leit, di déi Politik maachen, en Dar am A, an si wëllen dat bei den zukünftegen Tramschauffere verhënneren.”

déi Lénk hu wuel den Tram u sech begréisst an och fir den Tram u sech gestëmmt. Mee si hunn eng separat Ofstëmmung zu der privater Gesellschaftsform gefrot an hunn dozou net hiren Accord ginn. De Vertrieder vun DP an CSV am deemolege Gemengerot waren d’Loun- an d’Aarbechtsbedingunge vum Tramspersonal dogéint kee Wuert wäert, während d’Déi Gréng- Schäffin Sam  Tanson drop vertréischt huet, spéider kéint nach iwwert d’Tramspersonal geschwat ginn. Zu där Diskussioun ass et awer ni komm.

déi Lénk fuerderen, dass d’Gemeng Lëtzebuerg hir Verantwortung iwwerhëllt. Si soll garantéieren, dass am Tramsbetrib, an deem si an de Staat jo d’Soen hunn, kee Loundumping bedriwwe gëtt an dass d’Aarbechts- a Lounbedingungen op déi vum ëffentlechen Dëngscht am Allgemengen an dem Stater Busservice am Besonneschen ugepasst ginn. Déi Haltung soll d’Stad Lëtzebuerg bei de Luxtram-Kollektivvertragsverhandlungen vertrieden, déi am Januar ufänken.

______________________________________________________________________________

Un tramway magnifique – avec des conducteurs au salaire minimum

Le 10 décembre prochain, le premier tronçon du nouveau tram sera inauguré en grande pompe.
Mais cet équipement super confortable, qui est à la pointe du progrès technologique sera piloté par des conducteurs dont la rémunération dépasse à peine le salaire social minimum et dont l’amplitude horaire est de 13 heures par jour, supérieure même à celle des chauffeurs d’autobus privés. Quand on sait que beaucoup de ces conducteurs sont des frontaliers avec un trajet de travail aller-retour de 2 heures minimum, le compte est vite fait : il leur restera 9 heures pour leur vie familiale, sommeil compris.  Ce n’est que récemment que la direction a été chargée d’engager des négociations collectives.

Ce gâchis social, en opposition flagrante au progrès technologique fièrement exhibé, est lié au statut privé de la société Luxtram : malgré que la Ville de Luxembourg et l’Etat s’en partagent le capital, son personnel est recruté sur base de contrats de travail privés.

A l’occasion du vote du nouveau Tram à la Chambre des députés et au conseil communal de la Ville, déi Lénk avaient bien prévu la régression sociale qui s’annonçait. Au conseil communal de la Ville, ils avaient demandé via une motion, de confier l’exploitation du nouveau Tram au service des autobus municipal et de ne pas ouvrir les portes à une privatisation des transports en commun et à une désintégration du système de transport public de la capitale. Lors de la réunion du conseil municipal du 14 juillet 2014, le conseiller déi Lénk Guy Foetz avait mis en garde: « Le personnel de conduite devra probablement travailler  au salaire social minimum ou un peu au-dessus. Ceci constituera un pas de plus en direction du démantèlement de la fonction publique et de la privatisation du personnel. La privatisation de la fonction publique, qui est soutenue ici par le DP et les Verts, est un élément fondamental de la politique néolibérale et nous voyons où cette politique nous mène : de plus en plus de gens doivent vivre avec des salaires minimaux,  les couches moyennes disparaissent  et  de moins en moins de personnes se partagent la richesse. Les salaires plus élevés payés par la Ville de Luxembourg à ses chauffeurs d’autobus sont insoutenables aux yeux de ceux qui mènent cette politique néolibérale et ils veulent éviter que cela ne se reproduise avec le nouveau Tram. »

déi Lénk ont toujours soutenu le projet du tram et ils y ont apporté leur voix. Mais ils ont demandé un vote séparé sur la forme privée de la société Luxtram et ils y ont refusé leur accord. Par contre, les représentants du DP et du CSV de l’ancien conseil municipal ne se sont pas préoccupés  du sort du futur personnel Luxtram, et l’échevine des Verts Sam Tanson a proposé de reporter cette discussion. Celle-ci n’a pourtant jamais eu lieu.

déi Lénk demande à la Ville de s’opposer à toute politique de dumping social dans la société Luxtram, où elle détient le pouvoir de décision conjointement avec l’Etat. Elle exige que la Ville accepte lors des négociations collectives, qui commenceront en janvier, un alignement des conditions de rémunération et de travail sur celles existant dans la fonction publique en général et dans le service des autobus municipaux en particulier.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe