“CityBus” a “Flexi-bus” .

Am Gemengerot vum 09.02.2018 huet de Yves Jadin, déi Lénk, gefrot firwat den Diddelenger “Citybus” eppes kascht. De Budget 2018, vun der Stad Diddeleng weist aus dass ee mat 6000 € Recettë rechent. Dei stinn a kenger Relatioun mat de “Frais de fonctionnement”! Hei stëllt sech, fir dëse Service méi attraktiv ze maachen, einfach Fro firwat dat ganzt net einfach gratis ze maachen?

Beim Flexi-Bus, deen Diddelenger Gemeng elo affeiert, si mir net domat averstanen dass et eréischt ab 60 Joer ass, an dass de Projet net am Gemengerot virgestallt ginn ass éier Taxereglement zu Ofstëmmung komm ass!

Hei feelt et un Erklärungen zum Projet. Mär halen dech um Lafenden!

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe