Parking privat Camionnetten.

Am Kader vum Gemengerot vum 16.03.2018 huet de Yves Jadin folgend Fro gestallt:

Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre Schäffen,

Kënnt Dir w.e.g. am Kader vun der nächster Gemengerotssëtzung vum 16.03.2018 folgend Froen zum Parkproblem fir privat Camionnettë beäntwerten:

– Wéini a wien ka soen dass et eng Camionnette ass?
– An Diddeleng hält sech „Rumeur“ dass zu dësem Parkproblem awer Ausname gemaach goufen?

  • Wei hunn des Ausnamen ausgesinn?
  • Wien huet vun dësen Ausname profitéiert?
  • An firwat sinn des Ausnamen iwwerhaapt accordéiert ginn?

– Wat fir Léisunge gesäit Gemeng Diddeleng fir, vu que dass iwwert „Ausnamen“ jo en éischte Léisungsusaz fonnt ginn ass! 

Mat frëndleche Gréiss

Yves Jadin

Gemengerotsmember

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe