Eis satiresch Äntwert zum Thema Suessemer Schlass an Biergerbedeelegung.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe