Protestbréif an eng Stellungsnahm vun déi Lénk Suessem zu der Gemengerotssitzung vum 15. Mee.

No der Gemengerotssitzung vum 15. Mee dëst Joer: “Et ass fir eis inakzeptabel, dass e Sitzungspresident (Buergermeeschter Georges Engel, LSAP) engem gewielte Gemengerot (Jos Piscitelli, déi Lénk) repetitiv an d’Wuert fält an e Ligener tituléiert, ouni dat am geringsten ze begrënnen an zum Fong z’argumentéiren. Mir wënschen eis fir d’Zukunft eng sachlech Diskussioun, och a kontroverse politeschen Ausernaanersetzungen, déi gewieltene Mandatairen wierdeg ass, an e respektvollen Ëmgang mat de Memberen vun der Oppositioun!”

Hei d’Stellungnahme an den Protestbreif als PDF:

Stellungnahme+Déi+Lénk+Entweihung+Metzerlacher+Kirche+CC+20200515__vers_finale

Protestbreif_Schaefferot_juni_2020

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe