Budgetsried 2021

déi Lénk hunn de Budgetsprojet 2022 NET mat gestëmmt, wëll mer wichteg Akzenter an der Wunnengspolitik vermessen, den ondifferenzéierten Käschtendeckungsprinzip bei den Taxen ufechten an de Mangel un demokratescher Participatioun bekloen. Mär wäerten eis weiderhin konstruktiv fir eng méi sozialgerecht, participativ an nohalteg Gemengepolitik asetzen!

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe