Budgetsried fir 2022

[Discours de Line Wies sur le budget de la commune Esch de 2022]

Merci Här Buergermeeschter,

Léif Kolleeginnen a Kolleegen,


Budgeten schreiwe sech jo normalerweis an eng gewëssen Continuitéit an. Fir all Budget gëtt een e Montant unn deen méi oder manner ambitièis ass an da kuckt een déi Projeten déi domat verbonne sinn ze realiséieren.

Wann dat laang dauert wéi dat de Fall ass mat dëser Majoritéit, dann schleefen sech déi Montanten duerch e puer Budgeten wéi zum Beispill d’Renovatiounen vun Sozial Wunnengen. Heiandsdo verschwannen se och ganz, wéi zum Beispill d’Châleten zu Ënsber, oder d’Renovatioun vum Ale Lycée. A wann dann mol eppes Neits dobäi kënnt, dann ass d’Wahrscheinlechkeet grouss, dat de Montant en cours de route entweder erof revidéiert gëtt, oder net duergeet – an deem Fall – an dat ass bei eise Schoul- a Sportsinfrastrukturen de Fall –  gëtt dann nach en décke Batz Geld dropgeluecht. Just ass et eben esou, dat dann net nëmmen déi selwescht Montant’en sech duerch de Budget schleefen, mee dass dat och bedeit dass d’Aarbechten schleefen fir d’Projeten kënnen ofzeschléissen. 

Ech hu laang driwwer nogeduecht wat de Budget vun 2022 am Beschte géing beschreiwen – ech mengen en erënnert mech e bëssi un ee Rezept wou déi lescht Rechter aus dem Frigo mateneen verkacht ginn. De Frigo wuar virdrun gutt gefëllt, dunn si lues a lues Saache gefault, Verschiddenes huet missen ewech gehäit ginn. Aneres huet sech besser versuergt a kann nach zum Schluss verbotzt ginn. An henno gëtt de Plat deen aus alem Geméis besteet, op eng feierlech Art a Weis presentéiert a keen mierkt dat dat alles net méi ganz frësch ass, och de Kach net. Dir aus der Majoritéit sidd dëse Kach. Dir kacht schonn säit 2018 un der selweschter Zopp mat aalem Geméis. Fir eis aus der Oppositioun huet dat ee battere Nogeschmaach.

23 Gemengewunnengen sinn zanter éiweg an der Renovatioun a schleefen sech mëttlerweil duerch 3 Budgeten. Et musse ee festellen dat vun 23 Renovatiounen déi budgetiséiert sinn, der just 5 faerdeg renovéiert gi sinn. Fir déi meescht stoung 2021 guer kee Betrag am Budget, wat souvill heescht dat näischt geschafft ginn ass. Elo 2022 steet dann do plus minus dee selweschte Betrag nach emol dran deen 2020 schonn do stoung. A wéi wann dat net scho penibel genuch wier, stellt de Buergermeeschter a senger Budgetsried 4 Renovatiounen an d’Vitrinn vun deenen just un enger geschafft ginn ass. Déi aner 3 si schonn uraalt Geméis. Fir d’Seniorewunnengen an der rue Léon Metz hu mer dëst Joer nach een Devis gestëmmt fir en neie Lift, wat Sënn mécht fir e Gebai wou al Leit wunnen. Mee vun deene Suen si keng ausgi ginn. De Lift steet 2022 am Budget an asse e Krack méi deier, mee dat ass egal – mir froen eis just firwat hunn déi Leit scho sou laang kee Lift méi ? Et sollt och eng Etude gemaach ginn fir d’Renvotioun vum Gebai, déi stoung 2020 am Budget, 2021 net méi an 2022 daucht se nees op. Bedenklech. Och beim Foyer de Nuit ginn d’Aarbecht immens lues virun : vun 250.000€ déi agesat gi sinn, sinn der just 10.000 ëmgesat ginn.

2021 sot ech de Budget wär opgeblosen. Domatt hunn ech gemengt dat am Budget extraordinär méi Dépensen agedroe sinn wéi schlussendlech realiséiert ginn. 2018 – Hate mer ee Réalisé vun 36% – dat heescht just 36% vun den Investissementer déi firgesi wuaren sinn och realiséiert ginn.

2019 – waren et 37%. 2020 wuar méi nuancéiert, do goufen 80% vun de virgesinnenen Dépensen ausginn. Do ass d‘50% Schwell endlech iwwerschratt ginn, mee dodrënner falen sëlleg Reporten an d’Suen si vläit ausgi ginn, mee d’Projet’en goufen net faerdeg realiséiert. 2021 sot ech dass keng Schoul virun 2022/2023 faerdeg gëtt. Ech hu Rescht behalen. Fir dat Getrenntels ass awer dëst Joer net méi just Corona responsabel, mee och déi international Pénurie u Baumaterial. Ech si gespaant wat fir eng Excuse sech de Schäfferot nächst Joer afale léisst fir ze rechtfertegen, dass d’Aarbechten bei de Sportinfrastrukturen, dem Wunnengsbau, der neier Schoul op der Lentille net sou séier virukomm sinn wéi geplangt.

Vläit läit et dann un der Energiekris. Mir soen net, dass de Kontext an deem mer grad all liewen einfach ass fir grouss Projeten ze realiséieren an finanziell Prospektiounen ze maachen, Mee dee Retard bei den Aarbechten a Projeten am Beräich vun der Stadplanung a virun allem dem Logement kënnt awer dohier, dass déi responsabel Servicer vun der gemeng net gutt genuch opgestallt sinn. De Logementsservice brauch méi Personal fir déi Wunnengen ze verwalten déi d’Gemeng wëll kafen, an d’Gemeng muss kafen, wa se wëll eppes géint d’Logementskris maachen an hier Biergerinnen a Bierger ënner Dag kréien, déi méi wéi an anere Gemengen vu klenge Paie muss liewen. Den Urbanismus Service brauch dréngend méi Architekten. Et wonnert eis dass et sou laang gedauert huet fir just eng weider Persoun méi do anzestellen. 

 Léif Kolleeginnen a Kolleegen,

2022 ass de Budget net méi opgeblosen, mee en ass opgewiermt. Wann en Budget opgewiermt ass, dann setzt en och keng nei Akkzenter. De Budget traut sech u keng ambitiéis Projeten méi erun obwuel d’Suen do sinn an och am Budget stinn, mee firwat ze maachen? 24,8 Milliounen Budget fir de soziale Wunnengsbau. Wéi ginn déi Suen agesat? Wou gëtt gebaut? Wéivill Wunnengen? Wéivill Wunnengen keeft d’Gemeng ? Mir wëssen et nach net. 2020 goufe just vereenzelt Renovatiounsaarbechten vu Gemengewunnengen ënnerholl. Et gouf net gebaut. Dofir goufen och nëmmen 46% vun deem Montant ausginn deen fir de Logement social ugekënnegt wuar.  

2021 gouf de Buget fir Logement en cours de route no ënnen ugepasst – verschidde Renovatiounen si reportéiert – an et steet just eng Acquisitiounen vun engem bestoende Gebai fir Jugendwunnengen am Budget 2021. Gebaut gouf just op de Nonnewisen – 80 Wunnengen déi zum Verkaf wäerte stoen – zéien sech duerch d’Budgeten 2021 an 2022. Fir d’éischte Kéier wäerten och lokativ Wunnengen op de Nonnewisen enstoen, allerdéngs sinn dës Acquisitiounen net am Budget 2022 agedroen. Effektiv si guer keng Aquisitiounen vu lokative Sozialwunnengen am Budget 2022 agedroen – a vun de Konstruktiounen op de Nonnewisen si just 2 Lot’en budgetiséiert fir 2022. Am Gemengerot vum 22.Oktober wuar nach Rieds vun 120 lokativen Sozialwunnengen op de Nonnewisen déi d’Gemeng géing iwwerhuelen. Am Budget 2022 ass näischt dovun a Siicht. Sou dat de Gros vun deem wat am Logementsbudget virgesinn ass fir 2022 – just d’Konstruktiounen vun 2 Lot’en an den Nonnewisen ausmaachen an e puer iwwerfälleg Renovatiounen. Beim Logement geet absolutt näischt virun. Dee Budget ass just dekorativ.

Am Kontrast dozou stinn d’Kulturprojeten – an de Kulturbudget. Hei gouf geschafft an hei si keng Bëtz gemaach ginn. Hei ass och dofir gesuergt ginn dat Projeten ëmgesat ginn. Esch 2022 oblige – den Drock wuar grouss. Mee virun allem gesäit een hei dat mam néidege Wëllen an mat genuch administrative Moyen’en sech grouss Budgeten kënne realiséieren. Anscheinend ass den Drock op anere Plazen net grouss genuch an de politesche Wëllen net do Alles drop unzesetzen fir dass et klappt. Eng Fro vu Budget ass et definitiv net. D’Gemeng muss jo net spueren. Och wann d’Kultur d’Aushängeschëld vun de leschten 2 Budgeten ass, ass dat an eisen Aen awer net ganz onproblematesch… Ee Gemengebudget steet do als ee Ganzt a muss eng gewëssen Koherenz erëmginn. Eng gemeinsam Visioun vun der Gemengenentwécklung huet dëse Schäfferot, dës Majoritéit scho laang net méi.

De Buergermeeschter huet vereenzelt nei Projeten an d’Vitrinn gestallt – ee Pirateschëff fir de Lavalspark, eng Maison de la Diversité, Photovoltaïk op den Diecher vu Gemengeninfrastrukturen, E puer nei Chaudièren an eventuell plazeweis Wäermepompelen fir vun fossillen Energien ewech ze kommen. Wat fir iwwergeuerdnet Ziler verfollegen des Projeten a wéi enger Koherenz stinn se zesummen gréisseren Erausfuerderungen a Punkto Logementskris, Klimaschutz, Explosioun vun den Energiespräisser géigeniwwer? Ech hu mech duerch sämtlech Budgeten duerchgelies déi ech matgemaach hunn säitdeem ech am Gemengerot sinn an ech gesinn keng politesch Koherenz – just een vun individuelle Scheffe gesteierte Pot Pourri, wou mer da rëm bei der Thematik vun der Zopp wieren. 

Gudden Appetitt.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe