Gemengerotssëtzung vum 19. Januar 2022

Bericht iwwert d’Gemengerotssëtzung vum 19. Januar 2022

(version française plus bas)

Am éischte Gemengerot vum neie Joer stoungen virun allem technesch an administrativ Punkten op der Dagesuerdnung déi zu all Joresufank duerch de Gemengerot ginn. Dat betrëfft Organisatiounen a Servicer wéi z.B. eis Schoulen, eis Crèchen, d’Jugendhaiser an och den Office social. Do waren sech d’Gemengeréit duerch all d’Reien eenz wat déi entspriechend Punkten op der Dagesuerdnung ugeet, an déi goufen och all eestëmmeg ugeholl. 

Wat och reegelméisseg duerch de Gemengerot geet ass den Organigramm vum Gemengepersonal, an dee stoung och haut op der Dagesuerdnung. Et ginn eng ganz Rei nei Posten geschaf op Ufro vu verschiddene Servicer, an dobäi ginn e.a. och wichteg Servicer wéi d’Ëmwelt an de Logement ausgebaut. Dat entsprécht der allgemenger Tendenz vun de leschte Joren, d.h. dat verstäerkt a Personal investéiert gëtt wat mer als déi Lénk absolut begréissen. Den neien Organigramm gouf eestëmmeg ugeholl.

E weidere wichtege Punkt deen d’Personal betrëfft ass de neien Kollektivvertrag vun de Südgemengen deen no éiweg laange Verhandlungen a Meenungsverschiddenheeten mat de Gewerkschaften an den Delegatiounen endlech konnt ënnerschriwwe ginn. Dëse gëlt réckwierkend fir d’Joren 2019 bis 2021, wat sou vill heescht datt en haut scho nees ausgelaf ass. D’Verhandlungen fir de neien Kollektivvertrag sollen awer schnellstméiglech ulafen, an och genau esou schnell ofgeschloss ginn. Mer wäerten dat am A behalen. Dëse Punkt gouf eestëmmeg ugeholl.

Da waren awer och e puer Punkten op der Dagesuerdnung déi déi multipel Krisen betreffen an deene mer eis grad befannen. Déi offensichtlechst ass leider aktuell nach ëmmer d’sanitär Kris. Mee t’ass awer net déi eenzeg Kris déi eis als déi Lénk Déifferdeng Suergen mécht :  

  • Energiekris – d’Energiepräisser gi säit Méint duerch de Plaffong, an am Laf vum Joer kënnt och nach d’Waasser dobäi. Fir d’Konsequenzen op déi Äermst minimal ofzefiedere gouf schonn am Budget 2022 dee Montant eropgesat deen den Office social kann un Beneficiairen ausbezuelen fir Stroum a Brennes ze bezuelen (wéi dat fréiert « Heizungsgeld »). Och gouf déi lokal « allocation de solidarité » (déi d’Gemeng ausbezilt) op 50% vun der nationaler « allocation de vie chère » festgeluecht.
  • Logementskris – Och wann eise Service Logement personell opgestockt gëtt, a d’Gemeng innovativ Projet’en wéi de Gravity ëmsetzt, bleiwen dat alles nëmme kleng Schrëtt. Gläichzäiteg gëtt awer gezéckt fir broochleiend Bauland méi héich ze besteieren, oder ëmstridde Projet’en wéi dee vum « Gulliver Tower » duerchgezunn (méi dozou hei drënner).
  • Biodiversitéitskris – Nieft de Klimakris geréit dës Kris gär an d’Hannertreffen, mee den Aarteverloscht ass dowéinst awer net manner dramatesch. Deem entgéint wierke soll den neien « pacte nature » wou d’Biodiversitéit an de Schutz vun der Natur um Niveau vun enger Gemeng solle gereegelt ginn.

Alles wat mer awer haut resp. rezent am Gemengerot gestëmmt hunn fir dës verschidde Krisen unzegoen ass fir eis awer just Symptombekämpfung. Och wa mer dës Punkten all matgestëmmt hunn ass et awer fir eis awer wichteg sech den Ursaachen unzehuelen, an dat vermësse mer leider vill ze oft beim aktuelle Schäfferot. 

Ofschléissend gi mer nach op den Hotel « Gulliver Tower » am Zentrum vun Déifferdeng an. Wéi scho bei der Präsentatioun vum Budget 2022 ugekënnegt keeft d’Gemeng dëse fir 12 Milliounen Euro, dat nodeems den Hotel dee Ufanks 2019 seng Dieren opgemaach huet no manner wéi 2 Joer faillite gemaach huet. Aus dem Gebai mat senge 45 Zëmmer solle Wunnengen fir Senioren entstoen, an et gëtt och a Richtung intergenerationellt Wunnen an « housing first » (Obdachloser) iwwerluecht. Mir hunn do nach ageworf datt och soll un de Logement d’urgencegeduecht ginn well et bal kee gëtt an der Gemeng. Als déi Lénk Déifferdeng freeë mer eis iwwert all Wunnraum dee vun der ëffentlecher Hand geschaf gëtt, mee hei musse mer en groussen « Mee » awerfen….

Nodeems d’Bedreiwerfirma faillite erkläert huet, wat deelweis och op e Streit mam Proprietär vum Hotel zréck ze féieren ass (net déi selwecht Persoun), stoung d’Gebai elo schonn e Strapp eidel. Fir d’Gebai net nach méi laang eidel stoen ze loossen, a fir deen eenzegen Hotel zu Déifferdeng selwer nach ze retten, huet de Schäfferot eng Tournée bei eng Rei Hotelsbedreiwer gemaach fir e Repreneur ze fannen mee leider ouni Erfolleg. Déi verschidden Hotelier’en waren sech all eens datt d’Zëmmeren ze grouss sinn a net rentabel kënne bedriwwenginn. Hei wär et interessant gewiescht ze wësse wéi eng Rechnung de fréiere Proprietär vum Hotel zur Rentabilitéit gemaach huet.

Déi ganz Oppositioun am Gemengerot war sech hei eens datt hei ëffentleche Gelder fléisse fir e Projet wou eng Privatpersoun an de Sand gesat huet ze retten.

Als déi Lénk Déifferdeng soe mer dozou: Jo zu méi ëffentlechem Wunnraum, awer net esou !

De Gemengerot nolauschteren kann een hei : 

[FR]

Compte-rendu du conseil communal du 19 janvier 2022

Comme tous les ans lors de la première séance du conseil communal de l’année il y avait pas mal de points techniques et administratifs à l’ordre du jour. Ces points concernaient différents organisations et services, comme nos écoles, crèches, maisons de jeunes ou encore l’office social. Tous ces points ont été adopté à l’unanimité.

Un autre sujet qui se retrouve régulièrement à l’ordre du jour du conseil communal est l’organigramme du personnel communal. Dans la séance d’aujourd’hui plusieurs nouveaux postes ont été créé suite à la demande des responsables des différents services, dont des services importants comme le logement ou le service écologique. Cela confirme la tendance récente qui est de renforcer et d’investir plus dans le personnel communal ce que nous saluons en tant déi Lénk Differdange. Le nouvel organigramme a été adopté à l’unanimité. 

Autre point important concernant le personnel communal est la nouvelle convention collective de travail des Communes du Sud qui a enfin été signée après de longues négociations avec les syndicats et les délégations. Celle-ci s’applique rétroactivement pour les années 2019 à 2021, ce qui signifie qu’elle a déjà expiré aujourd’hui. Les négociations de la nouvelle convention collective devraient cependant débuter le plus tôt possible et se conclure tout aussi rapidement. Nous allons suivre cela de près. Ce point a été adopté à l’unanimité.

Ensuite, il y avait aussi plusieurs points à l’ordre du jour qui concernent de multiples crises dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui. La plus évidente, malheureusement, reste actuellement la crise sanitaire. Mais ce n’est pas la seule crise qui nous inquiète en tant que déi Lénk Differdange :

• Crise de l’énergie – Les prix de l’énergie montent en flèche depuis des mois et le prix de l’eau va augmenter aussi au cours de l’année. Pour minimiser les conséquences pour les plus démunis, le montant total de l’aide financière que l’Office social peut verser à ses clients pour payer l’électricité et le fioul a déjà été augmenté dans le budget 2022 . Puis, «l’allocation de solidarité » locale (versée par la commune) a été fixée à 50 % de l’allocation nationale intitulée « allocation de vie chère ».

• Crise du logement – Même si service logement sera renforcé, et que la commune met en place des projets de logement innovants comme le projet « Gravity », tout cela ne reste que des petits pas. En même temps, on hésite à augmenter la taxe sur les terrains à bâtir laissés en friche, et on développe des projets de logement controversés comme celui de la “tour Gulliver” (plus à ce sujet ci-dessous).

• Crise de la biodiversité – A côté de la crise climatique, cette crise a tendance à être oublié, mais la perte d’espèces n’en est pas moins dramatique. Le nouveau « pacte nature » est censé renforcer la préservation de la biodiversité et la protection de la nature à l’échelle de la commune.

Tout ce que nous avons adopté aujourd’hui voire récemment pour faire face à ces différentes crises n’est pas plus qu’une lutte contre les symptômes. Même si nous avons voté pour ces différents points, il nous manque un vrai engagement de la port du collège échevinal pour combattre les causes de toutes ces crises.

Pour conclure nous allons encore aborder le point consacré à l’acquisition de l’hôtel « Gulliver Tower » sis au centre de Differdange. Comme annoncé lors de la présentation du budget 2022, la commune le rachètera pour un montant de 12 millions d’euros, après que l’hôtel qui n’a ouvert ses portes que début 2019 a déclaré faillite après moins de 2 ans de service. L’immeuble de 45 chambres sera en transformé en des logements pour seniors, et il est également envisagé d’y créer de l’habitat intergénérationnel ou encore de l’habitat dit « housing first » (sans-abri). Nous avons ajouté qu’il fallait aussi penser au logement d’urgence car il n’en existe quasiment pas dans la commune. En tant que déi Lénk Differdange , nous nous réjouissons de chaque logement créé par la main publique, mais il y a un bémol dans cette histoire….  

Après que l’exploitant de l’hôtel ait déclaré faillite, en partie à cause d’un différend avec le propriétaire de l’hôtel (pas la même personne), le bâtiment était déjà vide depuis un certain temps. Afin de ne pas laisser pourrir davantage et de sauver le seul hôtel à Differdange, le collège échevinal a fait le tour de plusieurs hôteliers pour trouver un repreneur mais malheureusement sans succès. Les différents hôteliers ont tous déclinés en disant que les chambres étaient trop grandes et qu’elles ne pourraient donc pas être exploitées de manière rentable. Ici, il aurait été intéressant de connaître les calculs de rentabilité de l’ancien propriétaire de l’hôtel.

Toute l’opposition au conseil communal arrivait à la même conclusion qui était de dire que des fonds publics sont utilisés pour sauver un projet foiré d’un particulier. 

En tant que déi Lénk Differdange nous en concluons : oui à plus de logements abordables publics, mais pas comme ça !

Vous pouvez écouter le conseil communal ici :

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe