Baugeneemegung fir den SNHBM & Gemenge Projet um Belval Nord 

No der Sitzung vun der Bautekommissioun den 4. Oktober bleiwen eng Partie Froen onbeäntwert: Virwat ginn an Zäiten vun Klima- an Energiekris weider Gasheizungen a Wunnkomplexer, déi vun der SNHBM & Gemeng Suessem um Belval Nord (ancien terrain Geiben) géréirt solle ginn, geplangt? Firwat ginn weiderhinn “Betonhswüsten” ëm Wunnquartiers gebaut a weider Buedem massiv versigelt? Wéi ass et mat “Biergerbedeelegung” an Sënn vu Participatioun a Matgestalltung bei neien Bauprojeten?

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe