Gemengerotssëtzung vum 26.10.22 : Bau-Terrain’en endlech mobiliséieren !

(version française plus bas)

Bei dëser Sëtzung hate mer et mat enger éischter klenger an onscheinbarer Dagesuerdnung am Gemengerot ze dinn well vill Punkten drop stoungen déi all Joers gestëmmt musse ginn wéi z.B. d’Schoulorganisatioun, de Bësch-Plang oder nach dem Impôt commercial. Dat war och alles esou an der Rei a gouf och unanime gestëmmt.

E weidere Punkt wou all Joers muss nei gestëmmt ginn war d’Grondsteier B6 déi eng Gemeng op broochleiende Bau-Terrain’en erhiewe kann fir dës ze mobiliséieren. Wéi an den allermeeschte Gemengen am Land ass den Taux vun dëser Steier immens niddreg zu Déifferdeng. 

Wéi all Joers hu mer als déi Lénk gefuerdert fir dësen Taux endlech däitlech rop ze setzen.
Wéi all Joers huet d’Majoritéit proposéiert den Taux bäizehalen well eng nei Steier ënnerwee ass.
Wéi all Joers gouf dat ouni Weideres esou gestëmmt – ausser vun déi Lénk Déifferdeng.

Dëst ass zimmlech frustrant well mer eis säit Joren an enger Logementskris befannen wou all Hiewel vun der ëffentlecher Hand – Gemengen a Staat – genotzt misst ginn fir dëser Kris entgéint ze wierken, a wou a Realitéit awer bestoend Hiewel net genotzt ginn a wou jiddereen mam Fanger op deen aneren weist. D’Gemengen ob de Staat well se éiweg gebraucht hunn fir déi nei Steier aus ze schaffen, an de Staat op d’Gemengen well se déi bestoend Steier B6 ze niddreg usetzen a se soumat net gräift. 

D’Resultat ass dat ausgewisent Bauland nach jorelaang monter ka broochleien gelooss ginn well et jo näischt kascht, an ee net “gezwongen” gëtt fir et ze bebauen.

Wat déi nei Grondsteier ugeet, déi e.a. och als Zil huet fir broochleiend Bauland ze mobiliséieren, esou wäert dat Gesetz net méi an der aktueller Legislaturperiod gestëmmt ginn well et ze kuerzfristeg ass, an et do sécherlech nach vill Géigewier vu ville Säite wäert ginn fir dëst Gesetz ze verhënneren. Wann et dann awer bis gestëmmt ass, also fréistens 2024, dauert et nach  Joren bis déi Steier reell gräift resp. bis se wierklech wéi deet wéi een et gutt an der Präsentatioun vum neie Gesetz liese kann:

https://gouvernement.lu/fr/dossiers.gouv_mint%2Bfr%2Bdossiers%2B2022%2Bimpot-foncier.html#bloub-3

Mär mussen also 2030’er Joren ofwaarden bis déi nei Grondsteier potentiell hir éischte Friichten droe wäert. Dëst hu mer och an eiser Interventioun esou virgedroen fir d’Majoritéit ze iwwerzeegen fir de B6 elo schonn däitlech rop ze setzen mee do war näischt ze maachen. Och net mam Verweis drop datt et awer am Koalitiounsaccord vun Déifferdeng steet.

De Gemengerot nolauschteren kann een hei : 

Conseil communal du 26.10.22 : mobiliser les terrain à bâtir existants ! 

L’ordre du jour de ce conseil communal été plutôt réduit et il y avait avant tout des points standards qui doivent être passés au vote tous les ans, comme p.ex. l’organisation scolaire, le plan forestier ou encore la taxe commerciale. Sans surprise tous ces points ont été votés à l’unanimité. 

Un autre point qui revient tous les ans est la taxe foncière B6 qu’une commune peut prélever sur les terrains à bâtir vacants afin de les mobiliser. Comme pour la plupart des communes du pays, le taux de cette taxe est très faible à Differdange faisant qu’elle n’a aucun impact. 

Comme tous les ans nous avons exigé d’enfin nettement augmenter ce taux.
Comme tous les ans la majorité a proposé de conserver le taux actuel car une nouvelle taxe pour mobiliser les terrains à bâtir est en route.
Comme tous les ans le maintien au plus bas de cette taxe a été voté sans hésitation – sauf par déi Lénk Differdange.

C’est assez frustrant car depuis des années nous nous retrouvons dans une crise du logement où tous les leviers existants à disposition de la main publique – communes et état – devraient être utilisés pour contrer cette crise. En réalité les leviers existants ne sont pas utilisés et tout le monde renvoie la responsabilité à l’autre. Les communes renvoient vers l’État parce qu’il lui a fallu une éternité pour élaborer la nouvelle taxe foncière, et l’État renvoie vers les communes parce qu’elles ont fixé la taxe existante B6 au plus bas possible faisant qu’elle est resté sans effets. 

Le résultat étant que les terrains à bâtir resteront en friches pour des nombreuses années à venir, comme cela ne que coûte rien aux propriétaires et comme rien ne les oblige à les mobiliser. 

En ce qui concerne la nouvelle taxe foncière présenté récemment par le Gouvernement, qui vise e.a. à mobiliser les terrains à bâtir, la loi correspondante ne sera plus votée par la législature actuelle parce qu’on est trop près des élections, et parce qu’il y aura certainement beaucoup d’opposition de part et d’autre pour empêcher cette loi. Si elle est votée, càd. en 2024 au plus tôt, il faudra encore attendre des années pour que la taxe soit réellement prélevée et pour qu’elle ait un impact réel comme on peut le lire dans la présentation de la nouvelle loi :

https://gouvernement.lu/fr/dossiers.gouv_mint%2Bfr%2Bdossiers%2B2022%2Bimpot-foncier.html#bloub-3

Il faudra donc attendre les années 2030 pour que la nouvelle taxe foncière porte potentiellement ses premiers fruits. 

Nous avons également mis ce constat en avant lors de notre intervention au conseil communal afin de convaincre la majorité d’augmenter la taxe B6 significativement et dès que possible – mais il n’y avait rien à faire. C’était pourtant inscrit dans le programme de coalition de la majorité déi Gréng-CSV….

Vous pouvez écouter le conseil communal ici :https://differdange.lu/conseil/conseil-communal-du-26-octobre-2022/

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe