Gemengerotssëtzung vum 26.10.22 : Politescht Gemauschels beim neie Bautereglement!

(version française plus bas)

Nodeems eng éischt Versioun vum neie Bautereglement am Juni am Gemengerot gestëmmt gouf stoung et haut nees um Ordre du jour. De Grond war datt Elementer an der Versioun am Juni dra waren déi géint Gesetz verstoussen an dofir huet mussen eng nei Versioun gestëmmt ginn.

Verständlech. De Clou ass awer datt mer am Juni en Avis vum Innenministère mat am Dossier leien haten wou schwaarz op wäiss stoung datt Elementer aus dem Bautereglement géinge géint d’Gesetz verstoussen an d’Bauterreglement dowéinst géing verworf ginn. Dat hu mer och an eiser Interventioun am Juni am Gemengerot esou gesot. Mee awer gouf et duerchgedréckt well mer jo soss Zäit verluer hätten well näischt hätte kéinte gebaut ginn. Et muss nämlech e gültegt Bautereglement bestoen fir Baugenehmegungen kënnen aus ze stellen.

Den Hannergrond vun dëser luscher Geschicht ass datt déi Gréng-CSV Majoritéit zu Déifferdeng iwwert Ëmweeër versicht fir d’Entsoen vu neien Studentenzëmmeren wéi och vu Kaffiszëmmeren an ze schränken. 

Ugefangen mam neien PAG deen 2021 gestëmmt gouf a wou fir all neit Zëmmer wat eenzel verlount gëtt eng Parkplaz pro Zëmmer muss gebaut ginn. An dat um Terrain vum Gebei fir d’Saach nach méi schwéier ze maachen.

Wat d’Bautereglement vum Juni 2022 ugeet stoung datt all all Zëmmer eng Mindestgréisst vu 15m2 muss hunn, an och datt all Zëmmer säin eegent Buedzëmmer vu mindestens 4m2 muss hunn.

D’Gesetz gesäit 9m2 vir pro Zëmmer an ee gedeelten Buedzëmmer pro Tranche vu 6 Leit. Vu datt eis Bautereglement méi restriktiv ass wéi d’Gesetz gouf et vum Ministère verworf.

Am neien Entworf wou mer elo am Gemengerot virleien haten gëtt sech wat d’Mindestgréisst vum Zëmmer ugeet neierdéngs op d’Gesetz bezunn. Dat mam Buedzëmmer vu 4m2 pro Zëmmer steet weider dran. 

D’Majoritéit drop ugeschwat an eiser Interventioun wisou mer e Bautereglement am Juni gestëmmt hunn wat géint d’Gesetz verstéisst a mam Wëssen datt et wäert verworf ginn gouf et als Erklärung datt mer en Zeechen wollte ginn Richtung Stad (Ministère) datt mer net domadder averstanen sinn mat deem Gesetz.

D’Majoritéit drop ugeschwat wisou datt entgéint dem Avis vum Ministère an entgéint dem Gesetz nach ëmmer eng Buedzëmmer vu 4m2 pro Zëmmer virgesinn ass am neie Bautereglement gouf et als Erklärung datt mer jo awer an engem räiche Land liewen, an datt mer als Stad Déifferdeng der “Stad” wëll domadder d’Stier bidden.

Als lokal politesch Responsabel setzt een keng Zeechen an et kritt een och keen Gesetz geännert mat esou politesch Manöveren. Et verléiert een just wäertvoll Zäit a Geld mat esou Gemauschels.

Als déi Lénk Déifferdeng soe mer elo net datt 9m2 a eng Buedzëmmer op 6 Leit eng gutt Liewensqualitéit duerstellen. Mee an der aktueller Logementskris wou vill Leit sech en Zëmmer deele mussen a vlait guer keen Zougang zu engem Buedzëmmer hunn wär scho vill gehollef wann op d’mannst géing dat Gesetz agehale ginn.

Eise Punkt ass datt mer net averstanen sinn mat esou politesche Manöveren an dowéinst hu mer och géint dat neie Bautereglement gestëmmt. 

De Gemengerot nolauschteren kann een hei : 

Conseil municipal du 26.10.22 : nouveau règlement des bâtisses – des magouilles politiques pour forcer la main à la « Ville »

Après qu’une première mouture du nouveau règlement des bâtisses a été votée en juin 2022 au conseil communal, il était de nouveau à l’ordre de cette séance. La raison étant qu’il y avait des éléments dans la version de juin qui violaient la loi et qu’une nouvelle version devait donc être adoptée.

Compréhensible. Le fait saillant, cependant, est qu’en juin, dans un avis du Ministère de l’Intérieur présent dans le dossier, il était écrit noir sur blanc que des éléments du règlement des bâtisses violeraient la loi et qu’il allait être rejeté. Nous avons souligné ceci lors de notre intervention au conseil communal en juin. Mais le règlement a quand même été voté sans amendements avec comme explication que nous risquerions de perdre du temps en cas de non-vote parce que rien n’aurait pu être construit. Un règlement des bâtisses valide doit exister pour pouvoir délivrer des permis de construire.

Le contexte de cette histoire bizarre est que la majorité verte-CSV de Differdange essaie par tous les moyens de restreindre la création de nouvelles chambres d’étudiants ou de chambres à café. 

A commencer par le nouveau PAG voté en 2021 et où une place de parking par chambre doit être construite pour chaque nouvelle chambre qui est louée individuellement. Et cela sur le terrain de l’immeuble pour rendre l’affaire encore plus difficile.

Concernant le règlement des bâtisses de juin 2022, il a été précisé que chaque chambre doit avoir une superficie minimale de 15m2, et que chaque chambre doit avoir sa propre salle de bain d’au moins 4m2.

La loi stipule 9m2 par chambre et une salle de bain partagée par tranche de 6 personnes. Comme notre règlement des bâtisses est plus restrictif que la loi, il a été rejeté comme annoncé dans son avis par le Ministère de l’Intérieur. 

Dans le nouveau projet qui a été présenté au conseil communal de ce jour, le texte renvoie vers la loi pour la surface minimale de la chambre. Par contre, le passage disant qu’il faut prévoir une salle de bain de 4m2 par chambre n’a pas changé. 

A notre demande lors de notre intervention au conseil communal pourquoi nous avons adopté un règlement des bâtisses en juin qui est contraire à la loi et sachant qu’il sera rejeté, la majorité a expliqué qu’elle a voulu marquer son désaccord avec la « Ville » et la loi de cette façon. 

A notre demande lors de notre intervention au conseil communal pourquoi le passage sur les salles de bain reste inchangé dans la nouvelle version du règlement des bâtisses et alertant qu’il sera encore rejeté par la « Ville » on a eu comme explication qu’on habite quand même dans un pays riche et qu’on ne se laissera pas faire !

En tant que responsables politiques communaux locaux on ne fait pas changer une loi par de telles magouilles politiques. Tout ce qu’on réalise avec une telle approche est une perte de temps et d’argent. 

En tant que déi Lénk on ne dit pas qu’une surface de 9m2 pour une chambre et qu’une salle de bain pour 6 personnes représentent une bonne qualité de vie. Mais dans la crise actuelle du logement, où de nombreuses personnes doivent partager des chambres minuscules et que de nombreuses personnes n’ont probablement pas du tout accès à une salle de bain, cela leur aiderait déjà beaucoup si au moins ses minimas prévus par la loi seraient respectés. 

Notre point est que nous ne sommes pas d’accord avec ce gâchis d’argent et de temps que représentent de telles magouilles politiques, et c’est pourquoi nous avons évidemment voté contre le nouveau règlement des bâtisses. 

 Vous pouvez écouter le conseil communal ici :

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe