Budgetried – Budget 2022-23

Den 3ten Dezember goung et am Gemengerot iwwert de Budgetsrapport, hei ee klengen Ausschnëtt aus der Ried vu eiser Gemengereitin Patrizia Arendt:

“Finanztechnesch ass et kloer – e Budget muss opgoen a genuch Spillraum bidden fir kennen Reserven unzeleeën fir handlungsfäeg ze bleiwen. D’Madamm Buergermeeschtesch an och d’Finanzschäffin hu gesot, dass et e virsiichtege Budget ass, e Krisebudget, dass d’Madamm Inneministesch an enger Circulaire drop higewisen huet, dass d’Gemenge sollen vigilant bleiwen, an, an dësen onsécheren Zäiten, eng virsiichteg Finanzplanung maachen. Grad a Krisenzäiten mussen politesch Decisioune geholl ginn, déi finanztechnesch ëmgesat ginn. Et si net d’Finanzen déi d’Politik bestëmmen ma ëmgekéiert ! An dat ass de groussen Enjeu an och déi eigentlech Schwächt vun de vergaangenen an och vun dësem Budget!”

Hei fannt der och déi ganz Gemengerotssëtzung op Soundcloud, fir nozelauschteren!

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe