Avis zum PDAT – déi Lénk Suessem

Den Avis zum Plan Directeur de l’Aménagement du Territoire stoung op der Dagesuerdnung vun der éischter Sitzung vum Gemengerot. De PDAT soll d’Strategie a Linne festleeën déi an déi bestoend sektoriell Pläng afléissen an déi politesch Ziler a Moossname fir déi weider Entwécklung vun der Landesplanung festleeën. Et ass also e wichtegt Instrument fir d’Regierung an d’Gemenge fir Zukunft. Vill vun den Iddien, déi wärend der Consultatiounsversammlung an och nach nodréiglech vun déi Lénk Suessem eragereecht goufe fannen sech an deem Avis erëm.

Hei de Link zum Avis zum PDAT:

an hei de Link fir déi ganz Sitzung ze lauschteren:

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe