Ëffentlecht an partizipativt ausschaffen vun eisem Walprogramm!

“Dir hutt eppes ze soen? Dir wëllt datt Är Iddie mat an eise Walprogramm afléissen? Da kommt laanscht a beräichert eis Diskussiounen an eise Walprogramm! Mir freeën eis op den Austausch mat Iech!”

23.01.2023 (20h15, Eis Brasserie Boulodrome): Kultur – Sport – Soziales – https://www.facebook.com/events/506070241510726

31.01.2023 (20h15, Eis Brasserie Boulodrome): Bezuelbar an ekologesch Wunnen – https://www.facebook.com/events/1368108103942168

06.02.2023 (20h15, Eis Brasserie Boulodrome): Verkéier – Emwelt – Solidarisch liewen – https://www.facebook.com/events/2183634578503788

20.02.2023 (20h15, Eis Brasserie Boulodrome): Gemengenentwicklung – Finanzen – Matbestëmmung – https://www.facebook.com/events/854537815599121

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe