Gemengerotssëtzung vum 19. Januar 2022

Bericht iwwert d’Gemengerotssëtzung vum 19. Januar 2022

(version française plus bas)

Am éischte Gemengerot vum neie Joer stoungen virun allem technesch an administrativ Punkten op der Dagesuerdnung déi zu all Joresufank duerch de Gemengerot ginn. Dat betrëfft Organisatiounen a Servicer wéi z.B. eis Schoulen, eis Crèchen, d’Jugendhaiser an och den Office social. Do waren sech d’Gemengeréit duerch all d’Reien eenz wat déi entspriechend Punkten op der Dagesuerdnung ugeet, an déi goufen och all eestëmmeg ugeholl. 

Wat och reegelméisseg duerch de Gemengerot geet ass den Organigramm vum Gemengepersonal, an dee stoung och haut op der Dagesuerdnung. Et ginn eng ganz Rei nei Posten geschaf op Ufro vu verschiddene Servicer, an dobäi ginn e.a. och wichteg Servicer wéi d’Ëmwelt an de Logement ausgebaut. Dat entsprécht der allgemenger Tendenz vun de leschte Joren, d.h. dat verstäerkt a Personal investéiert gëtt wat mer als déi Lénk absolut begréissen. Den neien Organigramm gouf eestëmmeg ugeholl.

E weidere wichtege Punkt deen d’Personal betrëfft ass de neien Kollektivvertrag vun de Südgemengen deen no éiweg laange Verhandlungen a Meenungsverschiddenheeten mat de Gewerkschaften an den Delegatiounen endlech konnt ënnerschriwwe ginn. Dëse gëlt réckwierkend fir d’Joren 2019 bis 2021, wat sou vill heescht datt en haut scho nees ausgelaf ass. D’Verhandlungen fir de neien Kollektivvertrag sollen awer schnellstméiglech ulafen, an och genau esou schnell ofgeschloss ginn. Mer wäerten dat am A behalen. Dëse Punkt gouf eestëmmeg ugeholl.

Da waren awer och e puer Punkten op der Dagesuerdnung déi déi multipel Krisen betreffen an deene mer eis grad befannen. Déi offensichtlechst ass leider aktuell nach ëmmer d’sanitär Kris. Mee t’ass awer net déi eenzeg Kris déi eis als déi Lénk Déifferdeng Suergen mécht :  

  • Energiekris – d’Energiepräisser gi säit Méint duerch de Plaffong, an am Laf vum Joer kënnt och nach d’Waasser dobäi. Fir d’Konsequenzen op déi Äermst minimal ofzefiedere gouf schonn am Budget 2022 dee Montant eropgesat deen den Office social kann un Beneficiairen ausbezuelen fir Stroum a Brennes ze bezuelen (wéi dat fréiert « Heizungsgeld »). Och gouf déi lokal « allocation de solidarité » (déi d’Gemeng ausbezilt) op 50% vun der nationaler « allocation de vie chère » festgeluecht.
  • Logementskris – Och wann eise Service Logement personell opgestockt gëtt, a d’Gemeng innovativ Projet’en wéi de Gravity ëmsetzt, bleiwen dat alles nëmme kleng Schrëtt. Gläichzäiteg gëtt awer gezéckt fir broochleiend Bauland méi héich ze besteieren, oder ëmstridde Projet’en wéi dee vum « Gulliver Tower » duerchgezunn (méi dozou hei drënner).
  • Biodiversitéitskris – Nieft de Klimakris geréit dës Kris gär an d’Hannertreffen, mee den Aarteverloscht ass dowéinst awer net manner dramatesch. Deem entgéint wierke soll den neien « pacte nature » wou d’Biodiversitéit an de Schutz vun der Natur um Niveau vun enger Gemeng solle gereegelt ginn.

Alles wat mer awer haut resp. rezent am Gemengerot gestëmmt hunn fir dës verschidde Krisen unzegoen ass fir eis awer just Symptombekämpfung. Och wa mer dës Punkten all matgestëmmt hunn ass et awer fir eis awer wichteg sech den Ursaachen unzehuelen, an dat vermësse mer leider vill ze oft beim aktuelle Schäfferot. 

Ofschléissend gi mer nach op den Hotel « Gulliver Tower » am Zentrum vun Déifferdeng an. Wéi scho bei der Präsentatioun vum Budget 2022 ugekënnegt keeft d’Gemeng dëse fir 12 Milliounen Euro, dat nodeems den Hotel dee Ufanks 2019 seng Dieren opgemaach huet no manner wéi 2 Joer faillite gemaach huet. Aus dem Gebai mat senge 45 Zëmmer solle Wunnengen fir Senioren entstoen, an et gëtt och a Richtung intergenerationellt Wunnen an « housing first » (Obdachloser) iwwerluecht. Mir hunn do nach ageworf datt och soll un de Logement d’urgencegeduecht ginn well et bal kee gëtt an der Gemeng. Als déi Lénk Déifferdeng freeë mer eis iwwert all Wunnraum dee vun der ëffentlecher Hand geschaf gëtt, mee hei musse mer en groussen « Mee » awerfen….

Nodeems d’Bedreiwerfirma faillite erkläert huet, wat deelweis och op e Streit mam Proprietär vum Hotel zréck ze féieren ass (net déi selwecht Persoun), stoung d’Gebai elo schonn e Strapp eidel. Fir d’Gebai net nach méi laang eidel stoen ze loossen, a fir deen eenzegen Hotel zu Déifferdeng selwer nach ze retten, huet de Schäfferot eng Tournée bei eng Rei Hotelsbedreiwer gemaach fir e Repreneur ze fannen mee leider ouni Erfolleg. Déi verschidden Hotelier’en waren sech all eens datt d’Zëmmeren ze grouss sinn a net rentabel kënne bedriwwenginn. Hei wär et interessant gewiescht ze wësse wéi eng Rechnung de fréiere Proprietär vum Hotel zur Rentabilitéit gemaach huet.

Déi ganz Oppositioun am Gemengerot war sech hei eens datt hei ëffentleche Gelder fléisse fir e Projet wou eng Privatpersoun an de Sand gesat huet ze retten.

Als déi Lénk Déifferdeng soe mer dozou: Jo zu méi ëffentlechem Wunnraum, awer net esou !

De Gemengerot nolauschteren kann een hei : 

[FR]

Compte-rendu du conseil communal du 19 janvier 2022

Comme tous les ans lors de la première séance du conseil communal de l’année il y avait pas mal de points techniques et administratifs à l’ordre du jour. Ces points concernaient différents organisations et services, comme nos écoles, crèches, maisons de jeunes ou encore l’office social. Tous ces points ont été adopté à l’unanimité.

Un autre sujet qui se retrouve régulièrement à l’ordre du jour du conseil communal est l’organigramme du personnel communal. Dans la séance d’aujourd’hui plusieurs nouveaux postes ont été créé suite à la demande des responsables des différents services, dont des services importants comme le logement ou le service écologique. Cela confirme la tendance récente qui est de renforcer et d’investir plus dans le personnel communal ce que nous saluons en tant déi Lénk Differdange. Le nouvel organigramme a été adopté à l’unanimité. 

Autre point important concernant le personnel communal est la nouvelle convention collective de travail des Communes du Sud qui a enfin été signée après de longues négociations avec les syndicats et les délégations. Celle-ci s’applique rétroactivement pour les années 2019 à 2021, ce qui signifie qu’elle a déjà expiré aujourd’hui. Les négociations de la nouvelle convention collective devraient cependant débuter le plus tôt possible et se conclure tout aussi rapidement. Nous allons suivre cela de près. Ce point a été adopté à l’unanimité.

Ensuite, il y avait aussi plusieurs points à l’ordre du jour qui concernent de multiples crises dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui. La plus évidente, malheureusement, reste actuellement la crise sanitaire. Mais ce n’est pas la seule crise qui nous inquiète en tant que déi Lénk Differdange :

• Crise de l’énergie – Les prix de l’énergie montent en flèche depuis des mois et le prix de l’eau va augmenter aussi au cours de l’année. Pour minimiser les conséquences pour les plus démunis, le montant total de l’aide financière que l’Office social peut verser à ses clients pour payer l’électricité et le fioul a déjà été augmenté dans le budget 2022 . Puis, «l’allocation de solidarité » locale (versée par la commune) a été fixée à 50 % de l’allocation nationale intitulée « allocation de vie chère ».

• Crise du logement – Même si service logement sera renforcé, et que la commune met en place des projets de logement innovants comme le projet « Gravity », tout cela ne reste que des petits pas. En même temps, on hésite à augmenter la taxe sur les terrains à bâtir laissés en friche, et on développe des projets de logement controversés comme celui de la “tour Gulliver” (plus à ce sujet ci-dessous).

• Crise de la biodiversité – A côté de la crise climatique, cette crise a tendance à être oublié, mais la perte d’espèces n’en est pas moins dramatique. Le nouveau « pacte nature » est censé renforcer la préservation de la biodiversité et la protection de la nature à l’échelle de la commune.

Tout ce que nous avons adopté aujourd’hui voire récemment pour faire face à ces différentes crises n’est pas plus qu’une lutte contre les symptômes. Même si nous avons voté pour ces différents points, il nous manque un vrai engagement de la port du collège échevinal pour combattre les causes de toutes ces crises.

Pour conclure nous allons encore aborder le point consacré à l’acquisition de l’hôtel « Gulliver Tower » sis au centre de Differdange. Comme annoncé lors de la présentation du budget 2022, la commune le rachètera pour un montant de 12 millions d’euros, après que l’hôtel qui n’a ouvert ses portes que début 2019 a déclaré faillite après moins de 2 ans de service. L’immeuble de 45 chambres sera en transformé en des logements pour seniors, et il est également envisagé d’y créer de l’habitat intergénérationnel ou encore de l’habitat dit « housing first » (sans-abri). Nous avons ajouté qu’il fallait aussi penser au logement d’urgence car il n’en existe quasiment pas dans la commune. En tant que déi Lénk Differdange , nous nous réjouissons de chaque logement créé par la main publique, mais il y a un bémol dans cette histoire….  

Après que l’exploitant de l’hôtel ait déclaré faillite, en partie à cause d’un différend avec le propriétaire de l’hôtel (pas la même personne), le bâtiment était déjà vide depuis un certain temps. Afin de ne pas laisser pourrir davantage et de sauver le seul hôtel à Differdange, le collège échevinal a fait le tour de plusieurs hôteliers pour trouver un repreneur mais malheureusement sans succès. Les différents hôteliers ont tous déclinés en disant que les chambres étaient trop grandes et qu’elles ne pourraient donc pas être exploitées de manière rentable. Ici, il aurait été intéressant de connaître les calculs de rentabilité de l’ancien propriétaire de l’hôtel.

Toute l’opposition au conseil communal arrivait à la même conclusion qui était de dire que des fonds publics sont utilisés pour sauver un projet foiré d’un particulier. 

En tant que déi Lénk Differdange nous en concluons : oui à plus de logements abordables publics, mais pas comme ça !

Vous pouvez écouter le conseil communal ici :

Budgetsried 2021

Budgetsried 2021, Eric Weirich, déi Lénk Déifferdeng

Madamm Buergermeeschter, léif Kolleginnen aus dem Schäffen- a Gemengerot,

Iert datt ech lass leeën drécken ech gär jidderengem e grousse Merci aus deen zu dësem Budget bäigedroen huet.

Haut ass e speziellen Dag oder Exercice fir mech well et meng alleréischt Budgetsried als Vertrieder vun déi Lénk hei am Gemengerot ass. Fir dës Première kann ech – nee éischter muss – leider déi selwecht Wieder benotze wéi mäin Virgänger de Gary Diderich fir de Budget vum leschte Joer benotzt huet: t’ass e Budget “pas comme les autres”. Wat d’Haaptursaach dovunner ass wësse mer alleguerten, an ech hoffen datt mer geschwënn gemeinsam aus der Pandemie rauskommen an all dee Misär dee domadder zesummen hänkt kënnen hannert eis ze loossen.

De Budget fir 2022 ass och aus deem Grond e virsiichtege Budget, well mer haut nach ëmmer net wësse wéini mer dës Kris iwwerstane wäerten hunn, wat natierlech nach ëmmer e negativen a virun allem ongewëssen Impakt op d’Finanzen mat sech zitt.

Dowéinst ass ze begréissen datt mer haut e virsiichtege Budget ofstëmmen, och wann dofir eng Rëtsch gréisser geplangte Projet’en op der Streck bleiwe wäerten. Et ass och ze begréissen datt den aktuelle Schäfferot an deem Kontext d’Finanzen op Joren hinweg net hypothekéiert mat dësem Budget a soumat der nächster Koalitioun genuch Spillraum.

Ech wäert elo wat meng Commentairen zum Budget vum nächste Joer ugeet nach eng oder déi aner Kéier mäin Virgänger hei zitéieren, well ech seng Aarbecht hei natierlech och weiderféiere well, a well mer an eise Politik déi selwecht Themenschwéierpunkter hunn.

A sengem Bilan vun de 9 Joer wou de Gary Diderich déi Lénk hei am Gemengerot vertrueden huet heen reegelméisseg op d’Wunnengskris wou ech gär drun uknäppe géing.

De Logement ass nämlech och een vun de Beräicher wou ech ganz aktiv sinn an ech erlabe mer hei méi wäit auszehuelen. Ech hat säit 2017 schonn d’Chance Member vun der Logements-Kommissioun hei zu Déifferdeng ze sinn, an iwwert de Wee scho matkritt ze hunn wat Logements-technesch an der Gemeng leeft. Ech soen bewosst matkritt ze hunn well ech oft d’Gefill hunn datt eis Avis’en net ëmmer Echo fannen hunn bei der Ausriichtung vun der Logementspolitik, wéi z.B. eise järlechen Appell fir Suen an de Grapp ze huelen fir d’Logementspolitik méi aktiv ze gestalten. Oder eise positiven Avis zu engem Pilot-Projet tiny house. Oder engem Pilot-Projet “Tübinger Modell”. asw. Dat ass keng generaliséiert Kritik, a scho guer net un der Logements-Kommissioun – do well ech op dëser Plaz ënnersträichen datt mer eng immens gutt Dynamik an Zesummenaarbecht queesch duerch d’Parteien an der Logements-Kommissioun hunn.

Wat ech sou vu Logement matkréie säit ech an der Kommissioun sinn ass de Gravity. Dat ass am Prinzip e gudde Projet, wou ech och gär mat dru geschafft hunn an och déi meescht Saachenmatgedroen hunn. Gravity ass nämlech zimmlecht Neiland fir eng Gemeng, an e gëtt effektiv der Roll gerecht wéi een als Gemeng eng Virreiderroll spille kann am Schafen vun ëffentlechem respektiv bezuelbarem Wunnraum. Déi ominéis “mixite sociale” gëtt hei effektiv ëmgesat, och wann d’Luxuswunnengen op de leschten zwee Stäck net hätte misste sinn. Et ginn och am zweeten Tuerm 50 Wunnengen kaf fir se dann der Miami University fir hir Studenten ze verlounen wat definitiv och eng gutt Saach ass. Et ass och begréissenswäert datt mat Nouma eng jonk Firma engagéiert gouf fir de ganze Gemeinschaftsbildungsprozess ze begleeden wou jo an dësem Projet och eng wichteg Roll spillt, an definitiv och zukunftsweisend ass.

An et gëtt awer e Mee. De Mee ass datt dëse Bauterrain an zentraler Lag zu Déifferdeng fir d’éischt verkaf gouf fir dann opwänneg zréckkaf ze ginn fir da nees eenzel Wunnengen ze verkafen. An och datt Wunnengen aus dem Gravity verkaf ginn hätt och net musse sinn, och wa se mat Virkafsrecht an engem bail empyhtéotique verkaf ginn. Dat ass en Ëmwee wou net hätt musse sinn a wou sech vlait och anescht op de Budget ausgewierkt hätt.

Et ass awer Wunnraum wou privatiséiert gëtt, obwuel een als Gemeng deemno wéi een Typ Wunnengen ee schaaft bis zu 100% vum Logementsministère rembourséiert kritt. Hei spillt och nees déi ominéis “mixite sociale” mat, an zwar d’Angscht datt wann ee just Locatairen do wunnen huet dat zu engem komplette Chaos féiert, an en dofir léiwer och e puer Wunnengen verkeeft.

Mee ech bleiwen dobäi datt mer et eis als Gemeng net méi leeschte kënne fir ëffentleche Wunnraum nees aus der Hand ze ginn. Verlounte Wunnengen sinn nämlech och Recetten (ordinaires) fir d’Gemengecaisse, a wann der bis genuch a Gemengenhand sinn da kann dat mat de Loyer’en déi doduerch rakommen eng Eegendynamik entwéckele mat Investitiounen a Re-Investitiounen wann  d’Suen einfach konsequent am Logement bleiwen. A wann de Prêt bis rembourséiert ass dann ass dat “cash an d’Täsch” wéi een sou schéi seet. Ech denken och datt mer als Stad Déifferdeng esou vill méiglech Gravity-Projet’en realiséiere sollten.

Nach esou e Beispill vun enger gewëssener Inkoherenz ass de Hotel “Gulliver Tower” wou mere lo mat der Virstellung vum Budget 2022 entdeckt hunn datt d’Gemeng deen opkafe well. Hei geet et ëm en Hotel vu 45 Zëmmeren wat 2018 seng Dieren opgemaach huet a wat 2020 schonn nees faillite gemaach huet. Beim engem Nettopräis respektiv Investment vu 4,5M€ (12,5M€ Akafspräis – 8M€ Subsiden) wou 2022 fir de dëse Projet ufalen, an aner gréisser Projet’en wéi d’Renovatioun an den Ausbau vum Stadhaus wou aus Budgets-Grënn fale gelooss ginn, stellen ech mer d’Fro wéi dat kuerzfristeg méiglech ass dann awer esou e grousse Montant ze mobiliséiere fir de Gulliver Tower ze kafen, och wann d’Gréisstenuerdnung net déi nämmlecht ass wéi bei de Projet’en wou fale gelooss ginn.

Ech schléisse mech do och de Froen un wisou hat z.B. de comité d’accompagnement économique net mat agebonne gouf, oder datt mer z.B. de Projet nach net an der Logements-Kommissioun ze gesi kruten.

Ech well dobäi mol guer net d’Schafung vu Wunnraum fir Senioren a Fro stellen – dat wär da net koherent vu menger Säit aus. Mee wat mech hei stéiert ass datt mer am Gemengerot vum Oktober och zwou Parzellen déi der Gemeng gehéiert hunn un e private Promoteur verkaf hunn fir e.a. een Appart-Hôtel drop ze bauen, a wou ech no menger Interventioun erkläert krut datt Hotellen an der Gemeng feelen. Dat gesinn ech an.  

Haut hu mer just nach de Presbytère zu Zoowasch als eenzegen Hotel deen iwwreg bleift. De klenge Casino ass jo och schonn e Strapp zou. A mat Esch 2022 wou virun der Dier steet, eng uni.lu wou net wäit wech ass, eiser LUNEX an aner Infrastrukturen an der Gemeng ass sécher eng grouss Demande do fir Hotellen. An da kafe mer zwee Méint drop en Hotel op fir Wunnraum draus ze maachen? Wéi gesot, näischt dogéint, mee dat muss awer ee mer erklären.

Fir beim Thema ze bleiwe vun ëffentlechen Terrainen déi verkaf ginn. Am Budgets-Posten 261100/99001 bei de Recettes extraordinaires deen do heescht “vente de terrains communaux” ass eng Gesamt-Recette vu 9,1M€ virgesinn. Do sinn zu engem klengen Deel Terrain’en dobäi déi un de Staat gi wéi z.B. fir dat neit Policegebai. Mee et ass awer e gréisseren Deel deen u Privat-Leit verkaf gëtt wat haut einfach net méi dierft sinn. Oder zumindest sollten do keng Suen méi fléissen, mee mär als Gemeng sollte Logementer a Plaz kréien, wat bei verschiddenen PAP’en wou mer dëst Joer gestëmmt hunn schonn de Fall war. Bei der PAG-Diskussioun gouf jo och festgestallt datt et massiv u Crèchen feelt a wou et e Konsens gouf méi Crèchen als Gemeng ze schafen. Hei wier d’Plaz dofir gewiescht. 

Et sinn awer och Klengegkeeten déi et ausmaachen, wéi z.B. d’Opfuerderung vun der Logements-Kommissioun fir de nächsten urban living käschtendeckend ze organiséieren. Am Budget ass awer nees virgesinn datt d’Gemeng do 50.000,-€ bäileet fir eng Bün ze bidden fir Promoteur’en fir Projet’en ze verkafen déi mol net um Terrain vun der Gemeng realiséiert ginn. Do hätt ech léiwer mer géingen déi Suen huelen a weider an d’Kommunikatioun iwwert eis lokal Initiativen ronderëm de Logement investéieren. Eise Service Logement an d’Loyers-Kommissioun hunn jo do mat wéineg Mëttelen a op eng zimmlech einfach Aart a Weis eng Info-Campagne dës lescht ze lancéieren wou absolut begréissenswäert ass. 

An deem Sënn ass och net alles schlecht, an awer och net alles gutt. Ech hunn en ernimmt, eis Logementservice wou mer lo säit 3 Joer hunn. Bei där vaster Thematik ass dat och méi wéi konsequent en entspriechende Service an der Gemeng ze hunn, wou sech d’Leit och mat vill Asaz där Thematik higinn. Do ass och ze begréissen datt de Budget do rop geet a nach Leit solle bäikommen. Virun allem well mam Pacte Logement 2.0 a virum Hannergrond vun der Logementskris all Euro an de Logements gutt investéiert ass.

Dat kléngt vlait elo e bëssen ongewinnt vun engem deen allgemeng d’Logementspolitik vum Schäfferot matdréit. Mee dat heiten ass als Opruff ze verstoen fir sech nach méi aktiv déi Virreiderroll am Logement anzehuelen als Gemeng.

Logementspolitik ass nämlech och sozial Politik an och Klimapolitik. Sozialpolitik –  well egal mat wéi engem Acteur’en een aus dem soziale Beräich schwätzt ee meeschtens zur Conclusioun kënnt datt d’Wunnen den Haaptproblem ass zu Lëtzebuerg. An datt et u bezuelbarem Wunnraum feelt.

Klimapolitik well Wunnen och säin Deel fir d’Erreeche vun de Klimaziler bäidroe kann. Dat z.B. andeems Haiser energetesch sanéiert ginn an doduerch manner Energie verbraucht gëtt resp. verluer geet. An deem Sënn freeën ech mech datt mer dem neien Pacte Climat 2.0 scho bäigetruede sinn, an ech si gespaant wat mer eis als Gemeng do als Leitbild an Ziler wäerte ginn.

 Neie Wunnraum schafen heescht awer och nei Biedem versigele wat sech natierlech bäisst mat enger ambitiéiser Klimapolitik. Dofir begréisse mer datt am neie PAG de Bauperimeter weider net ausgeweit gëtt, mee datt do op bestoend Bauflächen gesat ginn déi innerhalb vum Bauperimeter leien. Gläichzäiteg versti mer et awer net datt z.B. Taxe B6 – dat ass déi Grondsteier déi eng Gemeng kann op ausgewisenem a net bebautem Bauland kann erhiewen – dann awer net erop gesat gëtt wéi z.B. an anere Gemeng wéi Dikrech. Wann ech dat ervir bréngen gëtt gesot datt et bal keng sou Terrain’en an der Gemeng ginn. Gläichzäiteg verkafe mer Bauterrain’en déi der Gemeng gehéieren. Et gëtt och gesot d’Regierung plangt eppes um nationalen Niveau. Plangen an Ëmsetzen sinn zweeërlee Puer Schong. Et wäert virum Summer nächst Joer eng Propose um Dësch leie fir eng Zort Spekulatiounssteier anzeféiere laut dem Logementsminister, a wou de Premier och widderholl huet. Am Interieur heescht et awer datt et reng technesch net virun 2024 kann ëmgesat ginn. Och wann et méi eng symbolesch Aktioun wier dat mam B6 eropsetzen. Et wär awer e wichtegt Zeechen un all déi Leit déi Bauterrain’en brooch leie loossen.

Fir nach e bësse bei der Sozialpolitik ze bleiwe ginn ech gär kuerz op de Budget vum Office social vum nächste Joer an. Do ass ze begréissen datt do déi “aide aux nécessiteux” vun 1,1M€ op 1,4M€ eropgesat gëtt. Iwwer den Intitulé vun dëser Budgetslinn léisst sech streiden. Och ze begréissen ass datt mer eis lokal “allocation de solidarité” reegelméisseg no uewen upassen an och op deem Niveau beloossen, och wann déi national “allocation à la vie chère” wou se dru gekoppelt ass nees erofgeet wéi dat rezent de Fall war.

Wéi mer am leschte Gemengerot de Budget vum Office social gestëmmt hunn ware mer eis zu puer eens datt et eis am léifste wär datt mer keen Office social bräichten. Dat gëtt et natierlech just an enger idealer Welt. An deem Sënn ass et dofir immens wichteg déi Leit materiell a finanziell ze ënnerstëtzen deenen et eben aus wéi enge Grënn och ëmmer net esou gutt geet. An awer deet et engem déck ze gesinn datt d’Suen quasi vu enger Täsch an déi aner ginn ouni de Beneficiairen reell ze hëllefen. D’Erhéijung vun dëser Hëllef gëtt nämlech deelweis domadder erkläert datt et ass fir déi staark geklommen Energiepräisser ofzefiederen. U sech eng gutt Nouvelle bei enger weiderer Kris déi sech an d’Rei stellt….. 

Op der anerer Säit liese mer dann am Budget datt d’Käschten fir Drénkwaasser deck an d’Luucht ginn, a wou d’Erhéijung einfach un Konsument weidergereecht wäert ginn. Hei wier vlait eng Iwwerleeung Richtung gestaffelte Waasserpräis interessant gewiescht fir déi klengste Budget’en – déi bekannterweis och de klengsten CO2-Foussofdrock hunn – dës Erhéijung ze erspueren. 

Mee wéi gesot ass dës finanziell Ënnerstëtzung wichteg, och wann et mer deck deet datt mer zäitgläich een Deel vun der Gesellschaft esou falen déif fale loossen. Well wann mäer déi Ongläichheeten ëmmer méi auserneenklaffen loossen, da verstäerken sech och ëmmer méi d’sozial Spannungen. An da ginn mer de Konsequenzen vu Perspektivlosegkeet net méi meeschter, a mussen dann op privat Sécherheetsfirmen zréckgräifen fir Problemer an de Grëff ze kréie wou sécherlech och op déi sozial Ongläichheeten zréck ze féieren sinn. 

Och wann dee private Security-Service op Enn des Joers agestallt gëtt – wat mer definitiv begréissen – an deelweis duerch Agents municipaux ersat ginn, léisen d’Problemer sech awer net an der Loft op. An et gëtt och net eng eenzeg richteg Léisung an Approche déi alles léise wäert. Dowéinst begréisse mer datt mëttlerweil och op den Dialog gesat gëtt mam Aféiere vun engem Service Street work dëst Joer. Fir de Rescht si mer gespaant wéi den ugekënnegten “plan local sécurité” ausgesi wäert, un deem mer eis och gär beim Ausschaffen bedeelegen!

Wichteg ze ernimmen nieft Leit hei am Land ze hëllefen déi an enger Noutlag sinn ass et och wichteg un de Rescht vun der Welt ze denke wou et leider och vill Misär gëtt. An deem Sënn ass et ze begréissen datt déi 0,25% vum ordinäre Budget och weiderhi virgesi sinn, an ënnert dem Numm vun “Déifferdeng eng Stad hëlleft” Organisatiounen an ONG’en hei vu Lëtzebuerg finanziell ënnerstëtzt fir datt se hir Projet’en uechter d’Welt realiséiere kënnen.

Da kommen ech zréck bei een Thema wat och mat Klimaschutz ze dinn huet an zwar d’Mobilitéit.Mer hunn haut e gutt Beispill um Ordre du jour stoe wou zimmlech gutt duerstellt datt mer bei dësem Thema och nach e wäite Wee ze maachen hunn. De Punkt wou ech mengen ass d’Neigestaltung vum Bausseberäich vum 1535, déi domat verbonnen Taxen op Parkplazen déi och nei organiséiert ginn an d’Parkplazen déi do wechfalen. 

Déi fale wech haaptsächlech aus Grënn vu Sécherheet a fir den aktuelle Chaos wou et ronderëm d’Parken um Site vum 1535 gëtt, a wou einfach net méi ze droen ass. Bei der Presentatioun – oder éischter Verdeedegung – vum Projet elo virun 2 Wochen duerch Direktesch vum 1535 sinn Diskussiounen fir mech deelweis surreal verlaf, an t’gouf sech ferme agesat fir datt nëmme keng Parkplazen verschwannen. Am Sënn vun de Leit déi do schaffen an de Commercen déi do sinn. Mee déi Parkplazen ëm déi et do geet sinn aktuell vun Auto’en besat déi de ganzen Dag do stinn an déi dee Parking als P&R benotzen.

Dowéinst hunn ech och virun 2 Méint d’Propositioun matgestëmmt fir éischtens d’Parkdauer do um Site op 90 Minutten ze reduzéieren an zweetens datt d’Parken do méi deier gëtt, woubäi mer gläichzäiteg d’Parken an eise Parkhaiser méi bëlleg gemaach hunn. An där Logik wäert ech och dee Projet vum 1535 haut matstëmmen. Et ass net nëmmen e modernt a flott Konzept wou d’Qualitéit am Bausseberäich staark verbessere wäert. Et ass och e Konzept wat enger Mobilitéitspolitik vum 21. Joerhonnert entsprécht, a wou d’Zäiten einfach esou lues eriwwer sinn datt jidderee mat Auto bis virun d’Hausdier fuere kann.

Mee hei gëtt et och e Mee. Am Avis vun der Mobilitéitskommissioun gouf berechtegterweis ageworf datt leider net direkt matgeduecht gëtt fir de Wee fir d’Foussgänger auszeschëlderen oder iwwerhaapt e neie Wee unzeleeë Richtung Place des allies, wou jo e grousse Parking ass an d’Leit vum 1535 parke sollen. Si stellen am selwechten Avis d’Fro ob der Sécherheet vun de Foussgänger a Vëlosfuerer genuch Rechnung gedroe gëtt mat dësem Projet, well jo awer nach Auto’en um Site parken dierfen. Ech hänken do drun datt ech carrement e Gesamtkonzept vermësse wéi een anstänneg a sécher per“mobilité douce” op de Site kënnt, resp. fir d’ganz Gemeng.

Um aneren Enn vum Spektrum hu mer den Avis vun der Finanzkommissioun wou fir  d’Kompetitivitéit vun de Commerçant’en déi um Site schaffe fäerten well se e puer Minutten mussen zu Fouss bis bei hiren Auto trëppelen op der Place des Alliés. Ech mengen bei deene kompetitive Präisser déi mer de Resident’en am 1535 berechnen, a virun engem Hannergrond vu Klimawandel an dem dréngend néidegen Ausbau vun der mobilité douce, eriwwregt sech dës Fro. A genuch Liwwerplazen sinn och um Site virgesi fir d’Commercen. Wat se awer och awerfen ass d’Iddi vum engem “shared space” tëscht der Place des allies an dem 1535 wat ech absolut begréissen am Sënn vun Ausbau vun der mobilité douce.

Op de Budget bezunn gräifen ech och gär ee Beispill raus fir duer ze stellen datt mer nach Loft no uewen hunn an der Mobilitéitspolitik. Mer hunn bei den Depenses extraordinaires beim Budgetsartikel 4/623 ronn 700.000,-€ Ausgaben virgesi fir verschidden Installatiounen op Parking’en ze maachen, an och fir een neien unzeleeën an de Woiwerwisen. Bon dee gëtt op d’mannst ökologesch, wat och ëmmer dat heeschen soll….Op der anerer Säit hu mer awer just 245.000,-€ virgesi fir Etuden a Recherchen am Beräich vun der Mobilité douce wat manner wéi d’Hallschent ass. An et ass grad hei wou d’Musek spillt, wann ech z.B. déi quasi inexistent Vëlosweeër innerhalb vun der Gemeng kucken.

Ech ginn hei vlait vill oder ze vill an den Detail sichen. Mee an all mengen Interventiounen an Iwwerleeungen geet et mer einfach ëm Koherenz bei Themen déi mer um Häerz leien wéi eben Soziales, de Logement an d’Ëmwelt, a wou mer d’Koherenz mat Momenter einfach feelt an dësem Budget. Dowéinst wäert ech dëse Budget net matdroen.

Fir ofzeschléisse wëll ech awer gär jidderengem Merci soen – op Mataarbechter oder Benevoller an de Veräiner – déi sech Dag fir Dag fir Déifferdeng asetzen. Mär hunn hei als Politiker just en CDD, a mer kënne schwätzen an decidéieren esou vill mer wëllen. 

Et sinn duerno si déi d’Saachen ëmsetzen an un d’Leit bréngen, an duerch hire jorelaangen Asaz dofir suergen datt d’Stad Déifferdeng virun kënnt. Dowéinst e grousse Merci fir dësen Asaz.

Gemengerotssëtzung 22 September 2021

Bericht iwwert d’Gemengerotssëtzung vum 22. September 2021

(version française plus bas)

No iwwert zwee Méint Paus stoung den 22. September d’Rentrée politique am Gemengerot zu Déifferdeng un. Och wann d’Gemeng an d’Land iwwert de Summer sécherlech méi lues gedréint sinn, huet sech awer vill ugesammelt iwwert déi zwee Méint, sou datt deementspriechend och immens vill um Ordre du jour vun dëser Sëtzung stoung. Hei drënner gi mer dowéinst just op e puer Punkten vun dëser Gemengerotssëtzung déi eis wichteg erschéngen an. 

P3 – Devis Galerie Hondsbësch 

En éischte Punkt deen ervir ze hiewen ass ass de Punkt 3 « Devis Galerie Hondsbësch » vun am ganzen 100.000,-€. Hei geet et ëm d’Erneierung vum Monument « Galerie Honddsbësch » dat an der Liberté-Strooss zu Nidderkuer steet. Dat Monument – dat de Refractaire gedenkt déi sech wärend dem zweete Weltkrich an der Mine Hondsbësch virun de Nazi’en verstoppt hunn – ass an d’Jore komm, an dofir gouf decidéiert et frësch ze maachen. Dat hu mer natierlech matgestëmmt, an d’Propositioun gouf och eestëmmeg ugeholl.

P4 – modifications de budget 

Bei dësem Punkt stoungen e.a. déi éischt Modifikatiounen vum lafende Budget vun 2021 zur Ofstëmmung. Esou Modifikatioune vum lafende Budget gi reegelméisseg fälleg wann fir verschidde Budgetsposten net genuch Suen virgesi goufe fir d’Joer, a wa gewosst ass datt dee Montant iwwerschratt wäert ginn.

Eng konkret Erhéijung vun enger Budgetslinn war déi vun der COVID-Hëllef fir Déifferdenger Betriber déi ëm 150.000,-€ ropgesat gouf. Nodeems am Budget fir 2021 schonn e Montant vun 250.000,-€ ageplangt gouf, a nodeems den Appel un d’Betriber fir Hëllefen unzefroen mat groussem Succès ofgeschloss gouf, huet sech erausgestallt datt de geplangte Montant bei wäitem net duergeet. Wat och dobäi koum ass datt d’Bäihëllefen ausgeweit goufen, sou datt z.B. och Betriber eng finanziell Ënnerstëtzung kritt hunn déi keng beim Staat ze gutt hunn, oder déi sech réischt nei gegrënnt hunn. Et ass och ervir ze hiewen datt eis Servicer (Economie, Communication) hei eng virbildlech Roll gespillt hunn a verschiddene Betriber proaktiv beim Ufroen vun der Bäihëllef ënnerstëtzt hunn, oder bei soss Froen beroden hunn. 

Am ganzen huet d’Stad Déifferdeng soumat 400.000,-€ u ronn 100 Déifferdenger Betriber déi an der Corona-Kris finanziell Aboussen hu mussen a Kaf huelen ausbezuelt. Als déi Lénk Déifferdeng hu mer dës Initiative vun Ufank un ënnerstëtzt an och matgestëmmt. 

P8C – vente 2 parcelles avenues parc des sports Oberkorn

Bei dësem Punkt stoungen den Akt fir de Verkaf vun zwou Parzellen zu Uewerkuer bei der Schwämm un, wou e.a. anerem d’Gebai vum fréiere Maxims dropsteet.

Dëst ass e Projet deen nawell e laange Baart huet well et iwwert 10 Joer gedauert huet vum ënnerschreiwen vum Compromis bis zum Stëmmen vum Acte de vente am Gemengerot. Net nëmmen ass an deenen 10 Joer de Wäert vun den zwou Parzellen ëm dat duebelt an d’Luucht gaangen, ouni datt eppes op deenen (Bau-)Terrain’en geschitt ass, mee genau esou laang stoung d’Gebai vum fréiere « Maxims » eidel, wat gutt hätt kéint déi Zäit iwwer als Wunnraum genotzt ginn.

Op déi zwee Bauterrain’en – déi prett sinn fir bebaut ze ginn – soll een Appart-Hôtel drop kommen an eng Residence mat ëm déi 20 Appartementer. D’Stad Déifferdeng kritt 3 vun dëse Appartementer am Wäert vun 1,32mio € wat dem Verkafpräis vun den Terrain’en entsprécht (d.h. et fléissen hei keng Suen). Dës 3 Wunnengen ginn dann iwwert d’AIS-Kordall verlount wat natierlech begréissenswäert ass.

Mee fir de Rescht kënne mer dëse Projet net gutt heeschen well en einfach net der Logementspolitik entsprécht déi sech déi aktuell Koalitioun ginn huet, a wou jo no eegenen Aussoen no eng Virreiderroll wëll anhuelen am Beräich vun ëffentlechem a bezuelbarem Wunnraum.

Hei gëtt fäerdeg erschlossene Bauterrain deen a Gemengenhand ass an a beschter zentraler Lag läit un e private Promoteur verkaf fir e private Projet drop ze erriichten. A nach dobäi ginn d’Terrain’en wäit ënnert dem Maartpräis verkaf, och wa mer mat dëser Feststellung elo keng Fuerderung stellen fir Terrain’en mat maximalen Gewënn ze verkafen. Eis Fuerderung ass et fir dëse Verkaf ze annuléieren, d’Terrain a Gemengenhand ze halen a selwer e Bauprojet als Stad Déifferdeng drop ze realiséieren.

P8G – tronçon piste cyclable PC8

 Bei dësem Punkt stoung eng Konventioun zum Vote wou et e.a. ëm e neit Stéck Vëlospist geet datt viru kuerzem ageweit gouf. Et handelt sech heibäi ëm e Stéck vum nationale Vëloswee PC8 deen iergendwann de ganze Minett mateneen verbanne soll. Hei goufe ganzer 650 Meter Vëlospist tëscht dem Parking Contournement zu Déifferdeng an dem Zentrum vu Nidderkuer ageweit. Wat u sech eng gutt Nouvelle ass – all zousätzleche Meter Vëlospiste ka roueg gefeiert ginn – ass awer e Witz wann een wëll eng eescht-gemengten Mobilitéitspolitik bedreiwen wou d’mobilité douce soll prioritär ausgebaut ginn. Déi 650 Meter Vëlospist tëscht Déifferdeng a Nidderkuer ass haut quasi dat eenzegt Stéck richteg Vëlospist datt et erlaabt sécher innerhalb vun zwou Uertschaften vun der Gemeng hin- an hir ze fueren mam Vëlo. Fir de Rescht vun der Gemeng gëllt et sech mat den Auto’en op der normaler Strooss ze streiden, wat einfach geféierlech ass an een quasi kengem zoumudden kann. 

Gläichzäiteg hu mer Projet’en an eise Schoule lafen wou d’Kanner geléiert ginn Vëlo ze fueren a wou an all Schoul och e Vëlo fir all Kand zur Verfügung gestallt gëtt. Dat ass schéin a gutt. Mee wann et keng sécher Vëlosweeër innerhalb vun der Gemeng ginn da brauche mer och net drun ze denken datt d’Kanner jeemools mam Vëlo an d’Schoul fuere wäerten…..Fir déi méi grouss gëtt et leider och keen « richtegen » Vëloswee a Richtung vun eise Nopeschgemengen wat de Wee mam Vëlo op d’Aarbecht sécherlech och net méi attraktiv mécht. Bei dëse Mëssstänn wat eis Vëlospolitik ugeet ass natierlech eis Gemeng net alleng an der Verantwortung. Mee  datt sech richteg agesat gëtt fir den Ausbau vun de Vëlosweeër virun ze dreiwen konnt ech leider och net erkennen.

Mer hunn de Punkt awer matgestëmmt well wéi ernimmt als neit Stéck séchere Vëloswee ze begréissen ass. 

P8I – projets E2022

No immens ville Startschwieregkeeten déi och der breeder Ëffentlechkeet bekannt sinn stoung endlech – dat kann een bal sou soen – de Budget zum Vott fir d’Projet’en déi hei zu Déifferdeng stattfanne wäerte am Kader vum Kulturjoer Esch 2022. Hei ginn am ganzen 24 Projet’en ënnerstëtzt déi an der Beräicher Danz, Erzielungen, Geschicht, Fotografie, Urbanismus asw. ënnerwee sinn. Et ass och eng gutt Mëschung aus lokale Veräiner bis hin zu internationalen Artisten déi hei vertrueden sinn. 

Och wa  mer vun engem stolzen Budget vu graff 1,2mio€ fir d’Gemeng schwätzen (vun am ganzen 6,5mio€ déi all dës Projet’en kaschten), ass dat awer gutt investéiert Geld, well mer och bis wäit iwwert d’Joer 2022 eppes dovunner wäerten hunn. Dat z.B. a Form vum Lommelshaff wou deelweis fir Esch 2022 nees a Stand gesat gëtt, oder och nach de Projet « DiffMix » wou ëffentlech Plazen a Gebai neigestallt ginn op Virschléi a mat der Mathëllef vun de Bierger. Méi Infos zu dësem Projet ginn et hei  https://diffmix.lu/

Am Moment gëtt all Mount een Déifferdeng E22-Projet am Diffmag virgestallt. Déi Artikelen fannt der hei https://differdange.lu/esch2022/

Weider Informatiounen ginn et op der offizieller Säit vun Esch 2022  https://esch2022.lu/en/           

Mer hunn dëse Punkt matgestëmmt. 

P9A – Taxes

E (leidegt) Thema wat natierlech ëmmer fir genuch Diskussioune suergt si Gemengentaxen. Am Gemengerot vun haut stoung e.a. eng Neiorganisatioun vun de Parkplazen am Stadzentrum. Et gouf nämlech festgestallt – an dat kënne sécherlech och vill Leit aus eegener Erfarung bestätegen – datt den Zentrum vun Déifferdeng permanent zougeparkt ass, an datt awer gläichzäiteg eis Parkhaiser bei wäitem net ausgelaacht sinn. Fir dat ze ännere gouf d’Parkdauer vun 8 Stonnen op 90 Minutten am Zentrum reduzéiert, a gläichzäiteg goufed’Präisser vun de Parkhaiser erofgesat. Dat wäert sécherlech net jiddereen erfreeën, mee an Zäite vu Klimakris an der domat verbonnener Ëmstellung ob mobilité douce amplaz alles mam Auto kënnen ze maachen an ze erreechen hu mer dës Neierung matgestëmmt.

No gutt 5 ½ Stonnen ass dann e gutt gefëllten an animéierte Gemengerot zu Enn gangen. 

Nolauschteren kënnt der dat ganzt  https://differdange.lu/conseil/conseil-communal-du-22-septembre-2021/

[FR]

Compte-rendu du conseil communal du 22 septembre 2021

Après une longue pause de plus de deux mois, la rentrée politique du conseil communal de Differdange s’est faite le 22 septembre. Si la commune et le pays ont certes été au ralenti durant l’été, beaucoup s’est accumulé ces deux derniers mois faisant que l’ordre du jour était bien chargé pour ce premier conseil communal après les vacances estivales. C’est pourquoi nous n’aborderons que quelques points qui nous paraissent importants ci-après. 

P3 – Devis Galerie Hondsbësch 

Un premier point à souligner est le point 3 « Devis Galerie Hondsbësch » d’un montant total de 100.000,- €. Il s’agit du renouvellement du monument “Galerie Honddsbësch” qui se situe rue de la Liberté à Niederkorn. Le monument – érigé en mémoire aux réfractaires qui se sont caché dans la mine Hondsbësch devant les Nazis pendant la deuxième guerre mondiale – a pris de l’âge et nécessite donc une rénovation. La proposition a été adoptée à l’unanimité.

P4 – modifications de budget 

Ce point concerne les premiers amendements du budget de l’exercice en cours. De telles modifications au budget en cours sont régulièrement apportées si certaines lignes budgétaires n’ont pas fourni suffisamment d’argent pour l’année, et si l’on sait que ce montant sera dépassé.

Une augmentation concrète d’une ligne budgétaire a été celle de l’aide COVID pour les entreprises de Differdange qui a été augmentée de 150.000,-€. Après qu’un montant de 250.000,-€ ait déjà été prévu dans le budget initial de 2021, et après que l’appel aux entreprises pour obtenir cette aide ait été un grand succès, il s’est avéré que le montant initial était loin d’être suffisant. Ce qui a également contribué à ce succès est que les aides ont été étendues de sorte à ce que des entreprises nouvellement créées en 2020 ou bien qui n’ont pas été éligibles aux aides étatiques aient également pu l’obtenir.  Il convient également de mentionner que nos services (économie, communication) ont joué un rôle exemplaire dans cette démarche dans le sens d’avoir accompagné de manière proactive diverses entreprises dans leurs demandes d’assistance ou de les avoir conseillé sur bien d’autres questions.

Au total, la ville de Differdange a versé 400.000,-€ à une centaine d’entreprises de Differdange impactées par la crise sanitaire. Nous avons soutenu cette initiative dès le départ en tant que déi Lénk Differdange. 

P8C – vente 2 parcelles avenues parc des sports Oberkorn

Ce point concerne un acte de vente de deux terrains sis à Oberkorn près de la piscine sur lesquels se trouve e.a. l’ancien bâtiment du bistrot « Maxims ».

C’est un projet de longue haleine car il a fallu plus de 10 ans de la signature du compromis au vote de l’acte de vente au conseil communal. Non seulement la valeur des deux parcelles a doublé au cours des 10 dernières années, sans qu’il ne se passe rien sur ces terrains constructibles, mais pendant tout ce temps les locaux du « Maxims » sont restés vides alors qu’il auraient bien être utilisés en tant que logement. 

Sur ces deux terrains à bâtir – complètement viabilisé – il est prévu d’y construire un « appart-hôtel » ainsi qu’une résidence de +/- 20 appartements.  La Ville de Differdange recevra 3 de ces appartements d’une contre-valeur de 1,32 M€, ce qui correspond au prix de vente du terrain (donc aucun versement d’argent n’est prévu). Ces 3 appartements seront ensuite loués via l’AIS-Kordall ce que nous saluons évidemment. 

Mais pour le reste, nous ne pouvons pas approuver ce projet car il ne correspond tout simplement pas à la politique du logement que la coalition actuelle a adoptée, et qui, selon ses propres déclarations, veut jouer un rôle de pionnier en matière de logements publics et abordables.

Nous ne pouvons pas approuver qu’un terrain constructible et viabilisé appartenant à la commune soit vendu à un promoteur privé pour ériger un projet privé. De plus, les terrains sont vendus bien en-dessous du prix du marché, même si nous nous opposons à une telle logique de marché visant à maximiser les bénéficies. Notre revendication est de tout simplement annuler cette vente, de garder le terrain entre les mains de la commune et d’y réaliser un projet immobilier abordable en tant que Ville de Differdange.

P8G – tronçon piste cyclable PC8

Ce point concerne une convention qui doit e.a. régler la mise en service d’un nouveau tronçon de la piste cyclable nationale PC8 qui reliera à terme l’ensemble du Minett. Au total, ce tronçon a une longueur de 650 mètres, et il relie la rocade du parking de Differdange et le centre de Niederkorn. Ce qui en soi est une bonne nouvelle – chaque mètre de piste cyclable supplémentaire peut bien être fêté – est en même temps honteux si l’on veut mener une politique de mobilité (douce) sérieuse. Ce tronçon de piste cyclable de 650 mètres entre Differdange et Niederkorn est aujourd’hui presque la seule véritable piste cyclable qui permette de circuler en toute sécurité au sein notre commune. Pour le reste, le/la cycliste doit se disputer la route avec les autres utilisateurs de la voirie, ce qui est tout simplement dangereux et à déconseiller. 

En même temps, nous menons des projets dans nos écoles où les enfants apprennent à faire du vélo et où dans chaque école un vélo est mis à disposition pour chaque enfant. C’est beau et bien. Mais s’il n’y a pas de pistes cyclables sûres au sein de la commune, il ne faut pas penser que les enfants se rendront un jour à vélo à l’école. Comme des pistes cyclables vers nos communes-voisines font défaut aussi, se rendre au travail à vélo n’est pas attrayant non plus. Bien entendu, notre commune n’est pas la seule responsable de politique de mobilité douce ratée. En même temps, je n’ai pas été en mesure de détecter un engagement ferme pour changer la donne.

On a quand même voté pour comme tout nouveau tronçon de piste cyclable est à saluer.

P8I – projets E2022

Après de nombreuses difficultés de démarrage bien connues du grand public, le budget des projets qui se dérouleront à Differdange lors de l’année culturelle Esch 2022 a enfin été soumis au vote. Histoire, photographie, urbanisme, etc. ne sont que quelques domaines dans lesquels se situent les 24 projets locaux, qui représentent aussi un bon mélange entre clubs locaux et artistes internationaux. 

Même si on parle d’un budget conséquent d’environ 1,2 M€ pour la commune (sur un total de 6,5 M€), c’est de l’argent bien investi, car on en profitera encore au-delà de l’année 2022, p.ex. sous forme de rénovation du Lommelshaff, ou encore via le projet « DiffMix » où les espaces publics et les bâtiments seront repensés sur propositions et avec l’aide des citoyens. Vous trouverez plus d’informations sur ce projet ici : https://diffmix.lu/

Actuellement, chaque mois un projet Differdange E22 est présenté dans le Diffmag. Les différents articles déjà parus sont disponibles ici : https://differdange.lu/esch2022/

Pour plus d’infos sur Esch 2022 c’est par ici : https://esch2022.lu/fr/

P9A – Impôts

Un sujet (épineux) qui, bien entendu, suscite toujours beaucoup de discussions, est celui des taxes communales. Dans ce cas précis il s’agit d’une réorganisation des parkings publics et la tarification y liée. Actuellement, le centre de Differdange est bourré de voitures alors qu’en même temps nos parkings couverts sont a moitié vides. Pour changer cela, le temps de stationnement a été réduit de 8 heures à 90 minutes dans le centre-ville, et en même temps les prix des parkings couverts ont été réduits. Cela ne plaira certainement pas à tout le monde, mais en période de crise climatique et de la transition nécessaire vers une mobilité douce nous avons soutenu cette proposition

Après 5 heures et demie, un conseil communal bien chargé et animé a pris fin.

Pour écouter la séance entière du conseil communal c’est par ici :  https://differdange.lu/conseil/conseil-communal-du-22-septembre-2021/

Podcast: Um Roude Canapé

“Um roude Canapé” ass de neie Podcast vun déi Lénk Déifferdeng. Et geet drëms fir sech mat verschiddene Gäscht aus der Gemeng Déifferdeng iwwert politesch an och manner politesch Themen déi Déifferdeng betreffen auszetauschen. Dat ganzt gëtt moderéiert a produzéiert vum Museker a Produzent Packo Gualandris a sengem “Oberkorn Studios” zu Uewerkuer. Dir fand den Rouden Canapé op Spotify an Youtube.

Bienvenu au nouveau site de déi Lénk Déifferdeng!

Plus d’informations suivront bientôt! 

Entretemps, n’hésitez pas de nous contacter au sekretariat@dei-lenk.lu ou de visiter le site du mouvement national: www.dei-lenk.lu

Motion unanime en faveur du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires.

Dans la séance publique du conseil communal de Differdange du 15 mai 2019 le conseiller Gary Diderich de « déi Lénk » a déposé une motion quant à l’adhésion de la Ville de Differdange à «l’ Appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires ». déi Lénk a pris cette initiative au vu des marches pour la paix dans beaucoup de pays et également au Luxembourg et de la lettre ouverte adressée par l’association “Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg (FriSol)” aux communes luxembourgeoises appelant à soutenir l’appel de l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). La Commune de Roeser a été la première à adopter une telle motion. Rappelons que l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2017. Après Roeser ce sont les conseillers d’Esch et de Sanem de « déi Lénk » qui ont également déposé une motion dans ce sens. Les conseils communaux de Differdange, de Sanem et de Esch ont adopté la motion d’adhésion unanimement.

Motion concernant l’adhésion àl’ « Appel mondial desvillesenfaveurduTraité des Nations unies sur l’interdiction des armesnucléaires » de notre commune.

Depuis un moment déjà de nombreux conflits armés, l’annulation du traité INF et une nette accélération de la course à l’armement font l’objet de préoccupations pour la paix mondiale. Les marches pour la paix dans beaucoup de pays et également au Luxembourg soulignent l’urgence d’agir et de résister contre ces tendances menaçantes. Nous pensons que notre Commune, comme beaucoup de communes dans nos pays voisins et comme les Commune de Roeser, d’Esch-sur-Alzette et de Sanem viennent de le faire, devrait adhérer à « l’appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires ».

Rappelons que l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2017. 

Veuillez trouver également en annexe la lettre ouverte de l’association Friddens- a Solidaritéitsplattform (https://www.facebook.com/notes/friddens-a-solidaritéitsplattform/offener-brief-an-die-gemeinden-luxemburgs-unterstützen-sie-den-ican-appell/251374779072169/), l’extrait du registre aux délibérations de la Commune de Roeser ainsi que l’URL de la page ICAN www.icanw.org.

Adhésionàl’appel mondial desvillesenfaveurduTraité des Nations unies sur l’interdiction des armesnucléaires

Vu la lettre ouverte adressée par l’association Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuergaux communes luxembourgeoises appelant à soutenir l’appel de l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons);

Le conseil communal de Differdange, en sa séance du 15 mai 2019, 

Considérantquelesarmesnucléairessontlesarmeslesplusdestructricesetinhumainesquiaientjamaisétéproduites,frappantsansaucunediscrimination,enraisondel’échelledesdévastationsqu’ellesentraînentetde leurs retombées radioactives exceptionnellement persistantes, volatiles et altérantesgénétiquement;

Considérantquel’utilisationdedizainesoudecentainesdebombesatomiquesbouleverseraitradicalement le climat mondial, entraînant une famine généralisée, la destruction et la perturbation des écosystèmes naturels déjà fortement impactées par l’activité industrielle et minière et le bouleversement des sociétés humaines, voire de la civilisationhumaine dans son ensemble;

Considérant que la dernière guerre mondiale s’estterminée par l’utilisation d’armes nucléaires, dont les effets dévastateurs ont pu être constatés alors qu’elles étaient de bien moindre puissance que l’arsenal nucléaire existant aujourd’hui prêt à être utilisé;

Considérant que le prochain conflit armé majeurrisque fortement de recourir à l’utilisation d’armes nucléaires;

Considérantquedepuislafindelaguerrefroide,où lespectred’uneguerrenucléaires’estestompé,il nedemeurepasmoinsquelesarsenauxnucléairessont toujours prêts à être utilisés en quelquesminutes (15.000armesnucléairesdont2.000maintenues enétat d’alerte);

Considérant que les puissances nucléaires ont échoué à proposer un plan détaillé pour éliminer leurs arsenaux et poursuivent au contraire leur modernisation;

Considérant que les armes nucléaires sont les seules armes de destruction massive à ne pas encore être prohibées par un traité international, alors même qu’elles ont la plus grande capacité de destruction;

Considérant qu’à l’instar de l’interdiction des armes biologiques et chimiques, l’interdiction des armes nucléaires constituera une étape essentielle pour obtenir leur élimination;

Considérantqu’ilestdelaresponsabilitédesédilescommunauxdesoutenirl’appelauGouvernementàsigner etratifierleTraitésurl’interdictiondesarmesnucléairesquiinterditl’utilisation,laproductionetlestockage des armes nucléaires et ouvrela voie à leur éliminationtotale;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Après délibération;

Décide………………….

D’adhérer à l’appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations uniessurl’interdiction des armes nucléaires par le texte suivant :

La Commune de Differdange est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Le conseil communal est fermement convaincu que les habitants de la commune de Differdange ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Toute utilisation, délibérée ou accidente/le, d’arme nucléaire aurait des conséquences catastrophiques durables età grande échelle pour la population etpourl’environnement. 

Par conséquent, le conseil communal de la Commune de Differdange soutient le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et appelle le gouvernement luxembourgeois à y adhérer.

Kee Gemauschels hannert zouenen Dieren: déi Lénk Pressekonferenz iwwer d’Prozedur vum PAG.

An de Gemenge Suessem, Déifferdeng an Esch verleeft d’Gemengeplanung ondemokratesch an ontransparent. De Plan d’aménagement général (PAG) huet e wichtegen Impakt op d’Stadbild an d’Liewensqualitéit vun de Leit. D’Leit hunn e Rescht mat Zäite gewuer ze gi wat d’Ëmklasséierung vun hirem Haus u konkrete Folgen huet an och mat agebonnen ze ginn an d’Gestaltung vun hirem Wunnraum. Nom éischte Vott vum PAG hunn d’Leit 30 Deeg Zäit fir Reklamatiounen anzereechen. Zu Suessem steet den Datum vun dem Vott scho fest: 27.04.2018.

Zu Esch an zu Déifferdeng ginn et nach keng Informatiounen…

„ Non aux manigances à huis-clos“

Dans les communes de Sanem, Differdange et Esch, la procédure du Plan d’aménagement général est extrêment opaque et non-démocratique. Le PAG détermine l’aspect et le paysage de la ville. Il influe fortement sur la qualité de vie des gens. Les habitant.e.s des communes devraient être informé.e.s suffisamment en avance des planifications prévues pour comprendre l’impact des reclassements de leurs habitations et participer à la conception de leurs espaces de vie.

Après le premier vote du PAG, les intéressé.e.s peuvent émettre des réclamations durant 30 jours.

A Sanem le premier vote aura lieu demain, 27.04. 2018.

A Esch et à Differdange il n’y a pas encore de date fixée…

Stellungnam vun déi Lénk Déifferdeng zum Koalitiounsaccord.

Här Buergermeeschter, léif Kollegen a Kolleginnen aus dem Gemengerot,

Dës Diskussioun hätt in der Tat missten éischter stattfannen, an awer bleiwt se wichteg, well nach eng Rei Joere virun eis stinn, mee et ass méi wéi ze hoffen dass se net méi no engem éischte Budget stattfënnt.

Ech ginn elo net méi op déi méi allgemeng Plattitüden an déi ee par rapport zu esou engem Koalitiounsaccord scheinbar mëscht. Ech well just drop opmierksam maachen dass hei verschidde Vertrieder no méi konkrete richtungsweisende Projete froen a selwer awer keng nennen. Ech denken awer och dass et nëmme bedéngt de Moment ass fir den eegene Koalitiounsaccord virzestellen, dofir maachen ech dat nëmmen deelweis do wou ech Usätz kritiséieren oder als ze vague empfannen.

D’Aussoe wou den Accord sech fir méi Informatiounen an Transparenz ausschwätzt sinn net konkret. Ginn d’Reglementer vu Kommissiounen an dem Gemengerot iwwerschafft esou dass den Zougang zu Informatioune verbessert gëtt ? A wéi engem Sënn ? Als déi Lénk schloe mer fir, dass ëmmer esoubal ee Sujet fir en nächste Gemengerot komplett ass, wat d’Dokumenter ugeet, dës op d’Cloud gesat ginn, och wann den ordre du jour weiderhin eréischt 5 Deeg am viraus fixéiert gëtt.

Och schloen mäer fir, dass Déifferdeng als éischt Gemeng een neien online Outil vun enger Start-up entreprise sociale soll experimentéieren deen quasi wéi een permanenten Wahlbüro funktionnéiert, wou den Schäffenrot respektiv Gemengerot kinnt Projeten zum Vote stellen vun all den Bierger déi do ageschriwen sinn.

Eng laangjäreg Fuerderung ass et dann endlech ee Conseil de recrutement anzesetze fir dass d’Astellungspolitik méi transparent gëtt an all Soupçon vu Rekrutementer no Parteien ofgebaut gëtt a virun allem Kritäre fixéiert gi wéi déi vum Astelle vum sexe sous-représenté à qualification égale.

Am Beräich vum Logement fanne mer de Programm ganz ambitiéis an dat freet eis besonnesch, et weist, dass awer eng prise de conscience geschitt ass déi läscht 6 Joer an denken dass mer jo do och eise Beitrag dozou gemaach hunn. Ech erënneren dann och drun dass d’Logementskommissioun scho virun engem Joer een unanimen Avis un de Schäfferot adresséiert hat fir 5 zousätzlech Millioune fir sozial Mietwunnengen a Gemengenhand ze investéieren. Dat heescht et ass eng breet Majoritéit do fir an déi Richtung ze goen. Natierlech gezielt a gesteiert an net blann op eenzel Plaze konzentréiert. Et feelt awer och hei erëm een Niveau vu Konkretiséierung. Do wou mer an aaner Gemenge kloer chiffréiert hunn wéi vill bis wéini misst kaaft an gebaut ginn nennt de Koalitiounsaccord vun déi Gréng a CSV keng eng Zuel. Wéi vill eege Wunnenge solle bis wéini kommen ? Wéini soll d’Taxe kommen ? Wéini jugéiert awer wenn op aner Moossnamen ouni Erfolleg bliwwe sinn ? Ass dat net elo schonn evident, no de leschte 6 respektiv 12 Joer ?

D’Approche vum Housing First begréisse mer fir d’Obdachlosegkeet ze bekämpfen, mee déi wäert just méiglech si wann d’Gemeng Wunnraum an eegen Hand hëlt, dat ass  méiglech > motion

Dee Circulaire viséiert jo zu gläichen Deeler Residenten déi Urecht op sozial Mietwunnengen hunn wéi och Flüchtlingen déi de Statut kritt hunn, also BPI. Dofir wollt ech froen op dee Punkt « Wir stellen Wohnmöglichkeiten zur Verfügung für die Aufnahme von Flüchtlingen » dann DPI, als demandeurs de protection internationales mengt oder BPI, also bénéficiaires de protection internationale ? Ass déi nei Koalitioun dann als Schlussfolgerung zu deem Punkt bereet esoubal wéi méiglech um Wunnengsmaart Wunnengen unzelounen an weiderzeverlounen ?

Positiv fanne mer allgemeng, ouni elo an den Detail ze goen, dass am soziale Beräich d’Koalitioun ganz vill wëlles huet : Senioren, Kanner, Jonker, Chômeuren, Flüchtlingen, Persoune mat Behënnerungen, Integratioun an Inclusioun, iwwerall hei soll vill gemaach ginn och wann een hei och muss soen dass villes nach vague bleift.

Manner vague, an dorunner sollt een sech e Beispill huele fir aner Beräicher, ass et dann bei der Mobilitéit : ee Service « Mobilité douce » dee mat zwee Leit soll ausgestatt ginn. Dat begréisse mer ganz staark wéi och d’Velosweeër, d’Vël’OK’en an de Car-Sharing.

Bei de Schoule wollte mer Präzisioune froen op dat selbststänneg Sitë ginn an deene méi klenge Gréissten an de Quartieren oder ob dat Annexë vun den Zentrumsschoule solle ginn ? Ee Beispill vu vague Formuléierungen ass déi vum Dialog mat den Elteren. Ech denken dee wëll jiddereen, esou wéi jidderee well eng besser Ëmwelt, d’Fro ass, wéi dat soll konkret erreecht ginn. Och ass et vague ze soen « In Zusammenarbeit mit spezialisierten Strukturen, bieten wir Dienstleistungen an, die Kinder im Krankheitsfall betreuen ». Wéi soll dat konkret ausgesinn ? Soll do zb. Eng Zousazkonventioun mam Service « Krank Kanner doheem » gemaach ginn ? Mer begréissen dann och d’Ariichte vun Alarmvorrichtungen an de Schoulen. An och dass d’Verschwendung vun Liewensmëttel reduzéiert soll ginn, mer haten do och eng Iddi an eisem Wahlprogramm entwéckelt : de restaurant solidaire.

Wat eis feelt am Beräich vun de Kanner ass ee wierklech Konzept wat fir eis Bierger awer och Visiteure soll ausgebaut an als Ganzes kommunizéiert ginn : mat zousätzlechem Personal d’Technikschoul an d’Naturschoul och ausserhalb vun der Schoulzäit opmaachen. Eng Kachschoul ariichten. Eng Initiativ déi schonn an déi richteg Richtung geet ass dass gezielt kulturell Veräiner a Kulturschaffender sollen ënnerstëtzt gi fir Kanner a Jonker participativ anzebanne wann et em Integratioun an intergenerationellen Austausch geet.

Wat eis feelt ass dass bei de Spillplazen net méi nëmmen op Quantitéit an zum Deel  gesat gëtt mee och no spillpädagogeschenSécherheet Aspekter gekuckt gëtt. Ze begréissen ass awer dass an d’Zukunft d’Kanner selwer sollen abezu ginn.

Energie : Wand, do stoung am Wort dass den Environnement schonn op de Scoping reagéiert hätt, kënne mer do informéiert gi weg ?

Et ass ze begréissen dass d’Liichtverschmotzung endlech thematiséiert gëtt. Ma och do sollt et mengen ech schnell méi konkret ginn : wéi laang muss d’Stadhaus owes beliicht ginn an a wéi engen Intensitéit ? Kann ee mam neie Centre Commercial kucken dass do d’Luuchten iergendwann ausgemaach ginn, op d’mannst bannen mee och baussen amplaz permanent ze brennen ?

Wat mer wierklech net kënnen ënnerstëtzen ass den Asaz vun Iwwerwaachungskamera’en. Studien iwwert den Asaz vu Kamera’en, zb. An der Stad, weisen dass doduercher d’Problemer just verlagert ginn. Wat d’Sécherheet ugeet wär et wichteg mol déi legal virgesinnen Instrumenter méi ze notzen, zb. Den « Comité de prévention communal » ass per Reglement Grand-ducal virgesinn, ech hunn awer nach ni eppes a 6 Joer Gemengerot vun deem Comité héieren. Ech denken et wär wichteg dass do och Vertrieder vun allen Parteie vertruede wären an dass esou och am Dialog mat der Police reegelméisseg eng Analyse gemaach gëtt vun der Sécherheet zu Déifferdeng a Mesuren ausgelotet ginn.

D’Zukunft vum Nidderkuerer Spidol soll dann endlec.h debattéiert ginn, dat fanne mer ganz wichteg. Mer kréien do an de leschte Jore positiv Réckmeldungen iwwert eist Spidol, wou ee wéi soss néirens schnell ee RDV fir den IRM kritt zb. Mee och soss d’Proximitéit an d’Aarbecht déi geleescht gëtt ze begréissen ass. Wéi geet et elo domadder weider ? Wéi eng Pistë ginn et do momentan ? Maachen sech do nei Perspektiven op duerch Déifferdeng als Sportstad, mat enger Uni an deem Beräich, dem Sportslabor, dem Liichtathletikszenter, asw. ? Oder ass d’Clinique du dos nach ëmmer aktuell ?

Ofschléissend begréisse mer eng Politik déi vun der Richtung hir verstäerkt sozial an ökologesch Erausfuerderungen ugeet och wann een domadder manner grouss Aushängeprojekter kann aweien. D’Mobilité douce zb. Ass eng laangfristeg Weichestellung wann se konsequent ugaange gëtt, och wann et manner spektakulär ass wéi eng Strooss oder ee Parking opzemaachen. Et bleift awer dass an de Beräicher Wunnen a Chômage vill méi konkret Mesuren néideg ware fir dass déi Richtung méi kloer gëtt. Och, wéi ech et bei all Budgetsdiskussioun soen ass fir eis deen eenzege sozial an ökologesch gerechte Wee fir de Waasserpräis een deen no Verbrauch gestaffelt ass an net blann dem Käschtendeckungsprinzip no geet. Och hunn mer d’Gefill wéi wann mam Prinzip « pollueur-payeur » erëm haaptsächlech d’Bierger gemengt sinn a manner d’Industrie, wou mer jo spéitstens zënter engem gudde Mount wëssen dass op der Decharge Historique weider all Dag eist Grondwaasser an d’Kalekerbach polluéiert gëtt, awer kritt de Pollueur do jee reng Rechnung dofir ?

Gary Diderich
Gemengerot déi Lénk

Stellungnam zum Budget 2018.

De Budget 2018 setzt nei Akzenter an der Chancëgläichheet an an der Ökologie, a mécht et méiglech, endlech dat néidegt Personal anzestellen a wichtege Beräicher wéi Kannerbetreiung, Bamfleeg an an der Administratioun, nodeems dës jorelaang ënnerbesat waren. Doduerch gi souwuel d’Aarbechtsbedéngunge vun den Ugestallten, wéi och d’Qualitéit vum Service un de BiergerInnen verbessert. D’Finanzen 2018 profitéiere vun zousätzlech Recetten, woubäi déi  längst iwwerfälleg Gemengefinanzreform, déi 2016 ëmgesat gouf, an der Zouso vu Subside vum Staat (z.B. fir de 1535°), de gréissten Deel ausmaachen. Leider droen och d’Aspuerungen, déi bei den Ausgaben duerch Privatiséierungen (Aquasud, Diffbus) erreecht goufen – op Käschte vum Personal hirem Salaire – zu engem méi héijen Iwerschoss am ordinairen Budget bäi. Dëst ass a bleift inakzeptabel fir déi Lénk.

E positiven Aspekt vum Budget, deen déi Lénk och schonn déi läscht Jore begréisst hunn, si Projet’en wou d’Gemeng selwer aktiv ass. Duerch den Opkaf, d‘Lounen an d’Renovatioun vun Haiser a Geschäftslokaler, an duerch Projet’en wéi de 1535° an de klenge Casino ginn zousätzlech a stabel Recette generéiert. Nieft dem Schafe vun eegene Recetten erméiglecht dat der Gemeng och selwer an der wirtschaftlecher Entwécklung vun der Gemeng aktiv ze ginn.

déi Lénk kritiséiert datt och déi nei déi Gréng-CSV Majoritéit nach ëmmer net konsequent en ähnlechen Usaz wielt fir um Wunnengsmaart aktiv ze ginn, a soumat op der Héicht vun der sozialer Erausfuerderung ze sinn, déi déi aktuell Wunnengsnout duerstellt. Et missten op d‘mannst 5 zousätzlech Milliounen an d’Schafe vu weiderem bezuelbarem Wunnraum investéiert ginn. Dës Sue géinge soumat an d’Zukunft vun eise BiergerInnen investéiert ginn, anstatt datt Suen an engem fonds de réserve geparkt ginn, esou wéi dat am Budget 2018 matt enger Millioun virgesinn ass.

D’Budgetsried vum Gary Diderich.

Här Buergermeeschter, léif Kollegen an Kolleginnen aus dem Gemengerot, léif Press,

Och vun mer als Vertrieder vun déi Lénk een Merci un all déi wou um Budget an iwwert d’Joeren am Sënn vum Bierger schaffen an een qualitativen Service public garantéieren.

Et ass positiv dass d’Scholdelach vun der Gemeng méi transparent ginn ass an net méi mat der ligne de crédit gespillt gëtt. Dass trotzdeem d’Verscholdung pro Kapp net eropgaangen, mee erof gaangen ass , weist dass finanziell gesinn d’Situatioun vun der Gemeng duerchaus gesond ass.

Mee, bei den Erklärungen firwat dat esou ass, ass et mer wichteg méi an den Detail ze goen wéi just Stéchwierder opzelëschten, well et ass wichteg ze verstoen fir kënnen ze transforméieren an méi wéi Gestionnairespolitik ze maachen.

Positiv Elementer, méi Loyeren erakrut. Subsiden komm. d’Dotatioun no der Gemengefinanzreform  mat 12,2 Milliounen méi héich.

Mee et muss een och soen op wéi engen, aus eiser Siicht negative politesche Choix’en, baséiert des positiv Finanzlag ? Et ass jorelaang beim Personal gespuert ginn, net vill Leit hunn vill Aarbecht misste maachen. positiv un dësem Budget ass dann dass dëse Budget déi Schieflag endlech ugeet. Eng Aspuerung beim Personal ass awer och an dësem Budget net redresséiert. Et ass dëst d’Privatiséierung vum Aquasud déi dozou gefouert huet dass hei d’Personal zënter Joren net méi vun der Gemeng agestallt ass, vill méi modest Salairë kréien an dee PPP Modell dann dozou féiert dass vill Schwankunge beim Personal si bis hin zu Interim Personal an dass d’Oppe Schwämm am Zweiwelsfall éischter zougemaach gëtt wéi op wat déi läscht Saison fir jidderee bemierkbar gewisen huet. Och sinn an de leschten 2-3 Mandatsperioden ëmmer erëm Tariferhéijunge komm déi sech och op dëse Budget nach ëmmer auswierken an do och nach ëmmer keng Staffelung un zb. Vum Waasserpräis virgesinn ass. Dat heescht och weiderhi gëtt keen Ënnerscheed gemaach zwëscht dem deegleche minimale Besoin fir jiddereen an der Verschwendung vum Bien Commun Waasser.

Och sinn eng Rei Investitiounen déi batter néideg sinn a Verspéidung an scho laang batter néideg, wéi eben nei Ateliere fir de CID.

Schlussendlech gëtt et dann awer och ee bedeitende Grond firwat d’Situatioun kuerzfristeg esou gutt ass a laangfristeg manner gutt wéi dat wat méiglech wär. Et ass verpasst gi Suen an den ëffentleche Wunnengsbau ze investéieren, och awer net nëmme soziale Mietwunnengsbau. Well och dat wär, wéi aner Projete wéi den 1535° eng Investitioun déi laangfristeg duerch Loyer méi Recettes Ordinaires erabréngt. Virun allem géifen des Investitiounen awer op een urgente soziale Besoin äntweren a wär esou net nëmme finanzwirtschaftlech mee och volkswirtschaftlech sënnvoll. An ech weisen nach eng Kéier drop hin dass sozial Mietwunnengen net muss bedeite méi sozial schwaach Bierger an enger Gemeng ze konzentréiere mee grad, doduerch dass d’Gemeng et selwer mëscht, duerch eng gezielt Verbesserung vun der Situatioun vun eiser aktueller Populatioun, well d’Gemeng nieft dem soziale Kritär och d’Waardelëscht opgrond vun Anciennetéit als Bierger vun der Gemeng an Unzuel vu Kanner kinnt festleeën. Wann also manner Leit ze vill Sue bezuele fir keng adequat Plaz fir hir Kanner, dass se a Rou kënne spillen a léieren, da ginn eis Schoulen, eisen Office Social entlaascht an eis lokal Geschäftswelt kinnt dovunner profitéieren.

Ech bedaueren och an deem Sënn nach ëmmer dass meng Motioun fir d’lounen a verloune vu Wunnenge fir esouwuel Leit déi d’Kritäre fir sozial Mietwunnengen erfëlle wéi zu gläicher Zuel och fir Bénéficiaires de protection internationale (BPI) vu soss kengem hei am Gemengerot gestëmmt ginn ass, obwuel jo LSAP a KPL elo haut hei gesot hunn dass et méi sozial Mietwunnenge solle ginn. Dobäi géifen een hei ouni budgetär Inzidenz zwee Noutstänn ugoen, de Wunnengsnoutstand dee jidderee betrëfft an de Mangel u Foyere fir Flüchtlinge well ënnert anerem iwwer 400 Leit déi de Statut vum BPI kritt hunn a kéinten erausplënneren einfach näischt fannen.

Wann et ëm den Office Social gaangen ass, an der leschter Versammlung, huet den Här Schwachtgen gesot « Et musse méi Moyen’en a Stied fir Déifferdeng fléissen », mee et muss ee jo awer soen dass dat elo geschitt, elo ass d’Fro wat domadder maachen !!! An do gesi mer als déi Lénk zwar Usätz an dësem Budget awer nach net déi Akzenter fir eng aktiv Sozialpolitik déi op der Héicht vun de sozialen Erausfuerderunge sinn.

Et ass zwar ze begréissen dass de Budget fir de CIG-L vu 50.000 op 250.000 eropgeet mee et muss een awer soen dass de Modell vum CIG-L keen Allheelmëttel ass. En schaaft net vill Aarbechtsplazen an d’Leit riskéiere weiderhin an esou Mesurë ronderëmzedréinen. Anescht wéi den Här Ruckert et gesot huet sinn et NET jonk Leit déi beim CIG-L ënnerkommen, mee dass do d’Déifferdenger Gemeng selwer esou aktiv ass wéi keng aner iwwer CAE Kontrakter. Och muss een transparenzhalber soen, dass d’Gemeng zum Deel eng Rei Aarbechte méi bëlleg iwwert de CIG-L gemaach kritt wéi wann et d’Gemengeservicer selwer wären déi se géife maachen oder soss ee private Betrib et géif maachen. Firwat zb. Net hei eng Kooperativ matinitiéiere wou fir d’Installatioun an d’Ënnerhalung vu Spillplaze fir Kanner zoustänneg wären iwwert de Statut SIS an esou awer mat festen Aarbechtsplazen. Och kéint een hei da méi eng Konzeptaarbecht an Expertise opbauen, zb. Richtung Naturspillplazen.

Dat kéint mat dozou bäidroen dass et bei de Spillplazen net méi nëmmen op Quantitéit gesat gëtt mee och op Qualitéit, also een Amenagement wat mat a fir d’Kanner gemaach ass an net einfach aus dem Katalog !

Wat och feelt ass dass och mer als Gemeng Déifferdeng eis Verantwortung iwwerhuele wat d’Obdachlosegkeet ugeet, awer och d’Suchtproblematik. Bis zu 11 Sans-abris’en sinn am leschte Joer am Abri-Sud zu Esch ënnerkomm. Mier kritiséieren dass am Budget näischt Konkretes hei virgesinn ass. Mer begréissen zwar dass de Buergermeeschter well aktiv dozou bäidroen dass de  Prosud endlech eng Plattform gëtt wou och endlech eng regional Koordinatioun vun der Sozialpolitik gemaach gëtt. Mee ech froe mee, firwat elo eréischt ? Firwat hunn déi viregt Majoritéiten net schonn an der déi Richtung geschafft, firwat huet de Prosud scho X Zich verpasst, riskéiert déi Approche net elo zu enger weiderer Verschleefung ze féiere fir dass d’sozial Verantwortung méi solidaresch zwëschten de Gemenge verdeelt gëtt.

Esouwuel de Budget wéi och d’Madame Pregno schwätze vun engem Weiderschaffen um « Plan Communal Jeunesse ». Ech muss do awer wéi all déi aner Jore froen : wou ass dann dee Plang. d’Instrument « PCJ » ass grad eent vun enger Politik déi Ziler definéiert opgrond vun enger Bestandsopnam. Dëst soll eng Kéier gemaach gi sinn, virun iwwer 10 Joer, mee de Buergermeeschter huet mer dee Plang grad esou wéineg ginn iwwert all déi Jore wéi en mer net déi definitiv Versioun vum Koalitiounsaccord wéi versprach laanscht bruecht huet… Meng Fro ass also : gëtt da mol esou ee Plang gemaach ? Oder ass d’aktuell Majoritéit der Meenung wéi déi viregt, dass ee weess wat vun Aktivitéite soll gemaach ginn an dat einfach ouni Plang maachen ? Dann kommt mer nennen dee Posten och endlech « Activités en faveur de la jeunesse » oder esou ähnlech. Mee esou ee Plang opzestelle wär mer léiwer an dofir bräicht et ee Service Jeunesse mat de richtege Leit déi och esou eng konzeptuell Aarbecht, Netzwierkaarbecht mat allen Servicer an Acteuren, wéi och eng Evaluatioun maache kënnen. Ech ginn Iech ee ganzt konkret Beispill zu wat fir positive Mesuren esou ee Plang ka féieren an dat Beispill weist anengems dass et Initiativë gi vun anere Gemengen déi och eise Jonken ze gutt kommen. Zu Esch ass duerch de Jugendkommunalplang erauskomm dass eng Rei Jonker NET an d’Jugendhaus gi fir sech ze informéiere well, quasi egal wéi gutt een sech uleet, kee Jugendhaus als neutrale Raum wouergeholl gëtt vun deem all Jonken sech ugesprach géif fillen. Dofir kann a grouss Gemengen d’Jugendhaus net den eenzege Lieu si wou Jugendinformatioun stattfënnt. Zu Esch hunn se dofir ee Point Info Jeunes opgrond vun der Feststellung duerch de PCJ opgebaut an de Succès vum PIJ beweist dat an och eng ganz Rei Jonker vun Déifferdeng profitéieren dovunner.

Am Beräich vun der Chancëgläichheet begréisse mer dann dass elo endlech eng Ekipp vun zwee Leit mat voller Dynamik hir Aarbecht ugeet an och déi néideg Mëttelen do virgesi sinn. Et ass schued dass hei Jore verpasst gi sinn, dass elo eréischt eppes ugaange gëtt wat am Fong scho viru 5 Jore virgesi war an d’Gemeng schonn ee Formatiounsprogramm ausschaffe gelooss hat fir d’Structures Acceuil am Beräich Gender an Diversitéit, awer just eenzeler vum Personal hunn déi Formatioun suivéiert woubäi aner Gemengen déi mat um Projet geschafft haten hiert komplett Personal forméiert hunn. Ech fäerten elo bëssi dass dat elo zu engem méi ongënschtege Moment kënnt wou scho ganz vill fir d’Personal am Beräich Weltatelier usteet an dat bis elo vun der Aart a Weis an de Rahmebedingungen net ideal gelaf ass. Wann d’Personal op Reunioune fir d’Elteren eriwwerbréngt dass do eppes kënnt wat mat Problemer wäert verbonne sinn, dann ass dat kee gudde Point de Depart, an d’Verantwortung kann een do net nëmmen dem Personal dofir ginn, et musQs ee villméi froe wéi hinnen dat vermëttelt ginn ass.

Et si 5 Millioune fir den Akaf vun Immeublë virgesinn, mee dovunner sinn nom Akaf vum Lommelshaff, dem Ikkuvium an dem Geschäftslokal an der Avenue Charlotte nëmmen nach 1,7 Mill. iwwreg. Ech erënneren drun dass an der leschter Mandatsperiod d‘Logementskommissioun unanim een Avis ginn huet fir 5 Milliounen nëmme fir sozial Mietwunnenge virzegesinn. Dorops ass ni eng Äntwert vum Schäfferot komm. An trotz engem ambitiéise Koalitiounsaccord am Beräich Logement gesäit een an dësem Budget nach net vill dovunner, ausser dem Lommelshaff  an dem scho méi laang geplangte Wunnenge fir Jonker um Site Arboria ass nach näischt virgesinn. Grad esou fanne mer dass eng hallef Millioun fir Terrain’en net duergeet fir aktiv gebrauch vum Virkafsrecht ze maache wéi et och erëm am Koalitiounsaccord steet.

Dann hätt ech nach eng Fro zum Recyclingspark? Do hunn ech héieren dass eng Refacturatioun gemaach gëtt, well et elo limitéiert op eng Faart pro Woch an X m³ wär  ? Wann ee X Méint net fiert an dann zweemol, huet ee fir manner Verkéier gesuergt mee gëtt penaliséiert ?

PAG, et gëtt héich Zäit. Den Här Schwachtgen huet hei vu Biergerbedeelegung geschwat, mee dovunner si mer leider wäit ewech. Mol als Conseilleren hunn mer keng Informatiounen. Ech hat se virum Summer 3mol schrëftlech gefrot an se ni kritt, mee sinn ëmmer vertréischt ginn dass gekuckt gëtt wat vun deenen Informatiounen déi iwwer Joerzéngte mat ëffentleche Suen zesummebruecht gi sinn dann dierft un ee Gewielte Conseiller goen. Ech hoffen dass dat elo net esoulaang gekuckt gëtt an et dofir net weidergeet fir um Dossier ze schaffen, dat wär op allefall net meng Absicht gewiescht;) !

Parking Contournement, entweder lenks oder riets (hunn mer den Terrain net mee kéint logistesch méi interessant sinn?) —- wéi vill hunn all déi Etüden elo scho kascht ? Concours an alles ? Sollt jo awer och eng Gare ginn. Car-Sharing a Vel’OK. > mat App, méi flexibel. Matt Zonage.

Wat d’Infrastrukturen ugeet, froe mer eis, wéi et da kënnt dass een elo iwwert een Ausbau vum Aquasud nodenkt respektiv eng zweet Schwämm ? Den Aquasud ass dach grad eréischt gebaut ginn, ass deen dann net adequat geplangt ginn ? Ass dann de Wuesstem an der Gemeng wierklech esouvill iwwert deem wat virgesinn ass a firwat huet d’Politik do net méi gesteiert ? Op wéi vill Joer war dann d’Kapassitéit vum Aquasud virgesinn.

Mer begréissen d’Investitiounen am Beräich vun der Schoul, de Structures d’Accueil, vum Sport a vun der Kultur. Mer wëllen awer virun allem am Beräich vun der Kultur méi agebonne ginn an och d’Bevëlkerung soll méi agebonne ginn.

D’Entwécklung vun der Gemeng muss sech opbauen op de Realitéite vu senger Populatioun an hire Besoin’en, awer och hiren Atout’en. Als déi Lénk, hunn mer mat de Leit zesummen eng Visioun ausgeschafft, déi d’Gemeng net nëmmen attraktiv fir Visiteuren an fir Leit op Déifferdeng ze zéie mee och eise Bierger ze gutt géif kommen. An dës Visioun géif an allen Beräicher Akzenter setzen, Kultur, Soziales, Tourismus, Educatioun an esouguer Geschäftswelt,…

Nach 2-3 Froen :

(-) Gewerbesteier, ginn et do Pläng déi erofzesetzen ? – an dësem Moment gëtt et do keng Pläng

(-) Soziale Mietwunnengsbau : am Budget si keng Recetten do virgesinn, do kann ee jo awer ee co-financement vum Staat kréien >>> Lommelshaff ? Arboria ?? 1,7 Millioune kommen do eran fir Arboria, mee Lommelshaff nach näischt well een da jo muss Loyer’en nom Gesetz fixéieren ,iwwer AIS Kordall kann een do reduzéiert Loyer’en froen awer muss net nom Revenu kucken. Erëm vum Zentrum geschwat

(-) Fonds de réserve – wat ass do de Virdeel wéi déi Sue gutt a laangfristeg ze investéieren, wéi zb a Wunnengen ? Ganz schwammeg, kann een drugoe wann ee well, RT well awer dass een dat esoulaang wéi méiglech hält

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe