D’Gemengereit vun déi Lénk Diddeleng.

|
Thessy Erpelding

  • Thessy Erpelding (depuis septembre 2021)
  • Jos Thill (février 2020 – septembre 2021)
  • Yves Jadin (2017 – février 2020)
  • Jos Thill (2016 – 2017)
  • Nathalie Haas (2014 – 2016)
  • Marcel Lorenzini (2011 – 2014)
logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe