D’Gemengereit vun déi Lénk Esch.

|

Line Wies (depuis 2017)

vu Beruff parlamentaresch Assistentin

Laurent Biltgen (depuis 2020)

vu Beruff Enseignant am Fondamental

déi Lénk Esch au conseil communal (2011-2017)Marc Baum (2011 – 2014)

Marc Baum (2011 – 2014)

Théid Johanns (2011 – 2014)

Laurent Biltgen (2014 – 2017)

Guy Kersch (2014 – 2017)

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe