D’Gemengereit vun déi Lénk Norden.

|

Suzette Serres représente déi Lénk au Conseil Communal de Bettendorf.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe